Strona Główna BIP Strona Główna
Strona Główna
 

 

UWAGA !!!

Rusza I edycja ogólnopolskich i bezpłatnych szkoleń kobiet z technik samoobrony.

Projekt realizowany z inicjatywy Ministra Obrony Narodowej w 30 miastach Polski.

Zajęcia poprowadzą najlepsi instruktorzy Wojska Polskiego

w zakresie walki wręcz i samoobrony.

Projekt realizowany od 19 listopada 2016 r. do 3 czerwca 2017 r.

 

Szczegółowe informacje:

na stronie internetowej Ministerstwa Obrony Narodowej

www.mon.gov.pl/samoobrona-kobiet/

oraz w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Łodzi

p. Joanna BRZEZIŃSKA tel. 261-444-321

 


 

UWAGA!!!

TRWA NABÓR DO WOJSK OBRONY TERYTORIALNEJ

W związku z planami utworzenia
Wojsk Obrony Terytorialnej (WOT) zachęcamy osoby zainteresowane tą formą służby do kontaktu
z Wojskową Komendą Uzupełnień w Łodzi,
która przystępuje do tworzenia bazy danych ochotników
do pododdziałów Wojsk Obrony Terytorialnej.

Chętni mogą już zgłaszać się do WKU w Łodzi.

  -> więcej

 

Więcej informacji można uzyskać w punktach informacyjnych dotyczących Wojsk Obrony Terytorialnej pod nr tel.: 

- Zawodowa Służba Wojskowa  w Obronie Terytorialej: 261-444-321;

- Szeregowi Wojsk Obrony Terytorialnej: 261-444-316, 261-444-007.

 


 

NABÓR DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ

JEŚLI JESTEŚ ŻOŁNIERZEM REZERWY I CHCESZ WSTĄPIĆ W SZEREGI ARMII ZAWODOWEJ, ZAPOZNAJ SIĘ Z TERMINAMI KWALIFIKACJI
I ZGŁOŚ SIĘ DO WYBRANEJ PRZEZ SIEBIE JEDNOSTKI WOJSKOWEJ

-> więcej

Wszystkie informacje na temat naboru do zawodowej służby wojskowej
uzyskasz pod numerem telefonu 261 444 321. 

  UWAGA !!!

 

Zapraszamy Wszystkich do odwiedzenia nowo powstałej strony internetowej, która przejrzyście informuje jak uzyskać dostęp do różnych usług publicznych
https://obywatel.gov.pl/strona-glowna

karta dotycząca służby wojskowej
https://obywatel.gov.pl/sluzba-wojskowa

   


 

UWAGA !!!
Informacja dla PRACODAWCÓW zatrudniających pracowników – żołnierzy NSR.

 

W związku z nowelizacją Ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP z dn. 21.11.1967 r., od 1 sierpnia 2014 roku obowiązują nowe regulacje prawne dotyczące UPRAWNIEŃ PRACODAWCÓW w zakresie pełnienia przez podległych im pracowników służby w Narodowych Siłach Rezerwowych (NSR), mianowicie:

 

  • wniosek składany przez pracodawcę o wypłatę rekompensaty kosztów poniesionych z tytułu zastępstwa w pracy żołnierza NSR w okresie pełnienia przez niego czynnej służby wojskowej należy adresować do szefa wojewódzkiego sztabu wojskowego wg. właściwości miejscowej, a nie jak dotychczas, według miejsca stacjonowania jednostki wojskowej, w której żołnierz NSR – pracownik odbywał wojskowe ćwiczenia rotacyjne;
  • wydłużono termin złożenia przedmiotowego wniosku z 30 do 90 dni;
  • zmianie uległa również wysokość maksymalnej kwoty świadczenia dla pracodawcy z tytułu rekompensaty poniesionych przez niego kosztów, z 1/30 na 1/21 dwuipółkrotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw ….(art. 134a ust. 8 w/w ustawy);
  • pracodawca żołnierza NSR zostanie poinformowany o powołaniu pracownika na wojskowe ćwiczenia rotacyjne;
  • ponadto, w zakresie nabywania dodatkowych kwalifikacji przydatnych w Siłach Zbrojnych (art. 132g ust. 3 w/w ustawy), pracodawca żołnierza NSR ma możliwość wyrażenia własnej opinii w zakresie skierowania w/w do odbycia szkolenia (kursu).

Szczegółowe informacje na powyższy temat można uzyskać pod nr telefonu 261-444-298, 261-444-361.

  


 

Informacja dla żołnierzy rezerwy !!!  

OBOWIĄZEK INFORMOWANIA WOJSKOWEGO KOMENDANTA UZUPEŁNIEŃ

 

Na podstawie art. 53 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej osoby podlegające obowiązkowi czynnej służby wojskowej są obowiązane do zgłaszania wojskowemu komendantowi uzupełnień zmian imienia, nazwiska, wykształcenia i zawodu, oraz miejsca pobytu stałego (zamieszkania) lub pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące lub adresu do korespondencji, a także wyjazdu za granicę na okres dłuższy niż sześć miesięcy oraz powrotu z tego wyjazdu

Osoby które zostały powołane do odbycia czynnej służby wojskowej - od dnia doręczenia karty powołania są obowiązane uzyskać zezwolenie wojskowego komendanta uzupełnień na wyjazd i pobyt za granicą. We wniosku o zezwolenie na wyjazd i pobyt za granicą należy wskazać planowany termin wyjazdu i powrotu oraz kraj wyjazdu.

Obowiązek zgłaszania powyższych zmian, spełnia się niezwłocznie po ich zaistnieniu osobiście, przesyłką poleconą lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

W przypadku osób, którym nadano przydział kryzysowy, przydział mobilizacyjny lub pracowniczy przydział mobilizacyjny, obowiązek ten może zostać spełniony przez zgłoszenie zmian dowódcy jednostki wojskowej, do której nadano ten przydział.

  
 


 

PRZESZKOLENIA KURSOWE KADRY REZERWY 2016r. -> więcej

   
 

      


 

Od dnia 01.01.2011r. odwiedziło nas:

Liczniki internetowe