Strona Główna BIP Strona Główna
Zasady naboru do UMed. w Łodzi
 

Zasady naboru na studia wojskowe

na Wydziale Wojskowo – Lekarskim Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

 

 

Nabór na stacjonarne studia wojskowe w Wydziale Wojskowo – Lekarskim Uniwersytetu Medycznego w Łodzi prowadzi:

 • Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych we Wrocławiu

 

O przyjęcie na studia wojskowe w ramach limitu miejsc Ministra Obrony Narodowej może ubiegać się osoba spełniająca następujące warunki:

 • niekarana sądownie;

 • posiadająca obywatelstwo polskie;

 • posiadająca zdolność fizyczną i psychiczną do zawodowej służby wojskowej;

 • mająca co najmniej 18 lat;

 • posiadająca świadectwo dojrzałości.

 

Terminy i miejsce składania dokumentów:

 

Osoba zainteresowana składa wniosek o powołanie do służby kandydackiej wraz
z kwestionariuszem do:

 • dyrektora departamentu Ministerstwa Obrony Narodowej właściwego do spraw kadr za pośrednictwem wojskowego komendanta uzupełnień w terminie do dnia 15 maja.

 

Do wniosku dołącza się następujące dokumenty:

 • świadectwo dojrzałości;

 • życiorys;

 • odpis skrócony aktu urodzenia;

 • informację o osobie z krajowego rejestru karnego, wystawioną z datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego;

 • potwierdzenie dokonania opłaty z tytułu egzaminów wstępnych;

 • inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności.

 

***

Świadectwa wydawane w roku ubiegania się o powołanie do służby kandydackiej oraz informację z Krajowego Rejestru Karnego i potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej mogą być dostarczone bezpośrednio przed rozpoczęciem postępowania rekrutacyjnego.

 

Osobę zainteresowaną pełnieniem służby kandydackiej na uczelni wojskowej wojskowy komendant uzupełnień kieruje do:

 • wojskowej komisji lekarskiej – w celu ustalenia zdolności fizycznej
  i psychicznej do zawodowej służby wojskowej, w tym również w korpusach osobowych (grupach osobowych);

 • wojskowej pracowni psychologicznej – w celu wydania orzeczenia psychologicznego w zakresie braku przeciwwskazań do pełnienia zawodowej służby wojskowej.

 

 

Postępowanie rekrutacyjne obejmuje dwa etapy:

 • Etap I - rekrutacja prowadzona w WSO WL we Wrocławiu;

 • Etap II - rekrutacja prowadzona na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi.

 

I ETAP

 

Rekrutacja realizowana w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu ma charakter konkursowy i obejmuje trzy części:

 

 1. postępowanie wstępne (analiza dokumentów)

 

Brak dokumentów (załączniki do wniosku) w dniu stawiennictwa na egzamin skutkuje niedopuszczeniem do egzaminu wstępnego i dyskwalifikacją
w dalszym procesie rekrutacyjnym.

 

Otrzymanie przez kandydata negatywnego orzeczenia wojskowej komisji lekarskiej lub wojskowej pracowni psychologicznej skutkuje niedopuszczeniem do egzaminu wstępnego i dyskwalifikacją kandydata w dalszym postępowaniu rekrutacyjnym.

 

 1. egzamin wstępny - egzamin ze sprawności fizycznej:

dla mężczyzn

 • bieg na dystansie 1000 m;

 • bieg wahadłowy 10 x 10 m;

 • podciąganie na drążku wysokim w nachwycie;

 • pływanie 50 m;

dla kobiet

 • bieg na dystansie 800 m;

 • bieg zygzakiem – „koperta”;

 • uginanie ramion (w podporze leżą przodem na ławeczce gimnastycznej);

 • pływanie 50 m.

 

 1. rozmowa kwalifikacyjna

 

Podczas rozmowy kwalifikacyjnej oceniane są predyspozycje kandydata(ki) do szkolenia oficerskiego w korpusie osobowym medycznym, prezentowaną postawę, motywację do służby wojskowej pełnionej w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego i zawodu oficera, a także inne elementy np. posiadane uprawnienia, osiągnięcia sportowe.

 

II ETAP

 

Drugi etap postępowania kwalifikacyjnego odbywa się na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi spośród osób, które otrzymały od Rektora - komendanta WSO WL we Wrocławiu zaświadczenie o zakwalifikowaniu.

 

Postępowanie rekrutacyjne ma charakter konkursowy i odbywa się w oparciu
o wyniki egzaminu maturalnego (poziom rozszerzony) z następujących przedmiotów (2 przedmioty do wyboru):

 • biologia;

 • chemia;

 • fizyka;

 • matematyka.

 

Szczegółowe informacje na temat naboru na studia wojskowe w Wydziale Wojskowo - Lekarskim UM w Łodzi w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego można uzyskać na stronach internetowych:

www.wso.wroc.pl

www.umed.lodz.pl

 

oraz w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Łodzi:

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Łodzi

 

 

ul. Źródłowa 52

91-735 Łódź

tel. 261-444-321