Strona Główna BIP Strona Główna
Korpus Podoficerów
 

INFORMACJE OGÓLNE

 

Osoba zainteresowana zawodową służbą wojskową w korpusie podoficerów zawodowych może starać się o powołanie do tego korpusu w drodze ukończenia szkoły podoficerskiej.

 

 

SZKOŁY PODOFICERSKIE

 

 

 

Nabór na szkolenie wojskowe kandydatów na podoficerów prowadzą:

 • Szkoła Podoficerska Wojsk Lądowych w Poznaniu

 • Szkoła Podoficerska Sił Powietrznych w Dęblinie

 • Szkoła Podoficerska Marynarki Wojennej w Ustce

 

 

O przyjęcie na studia stacjonarne w uczelni wojskowej w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego może ubiegać się osoba spełniająca następujące warunki:

 • niekarana sądownie;

 • posiadająca obywatelstwo polskie;

 • posiadająca zdolność fizyczną i psychiczną do zawodowej służby wojskowej;

 • mająca co najmniej 18 lat;

 • posiadająca wykształcenie średnie.

 

 

Terminy i miejsce składania dokumentów:

 

Osoba zainteresowana składa wniosek o powołanie do służby kandydackiej wraz
z kwestionariuszem do:

 • dyrektora departamentu Ministerstwa Obrony Narodowej właściwego do spraw kadr za pośrednictwem wojskowego komendanta uzupełnień w terminie:

 • nie później niż na 3 miesiące przed rozpoczęciem kształcenia w szkole podoficerskiej.

 

Do wniosku dołącza się następujące dokumenty:

 • świadectwo ukończenia szkoły średniej;

 • życiorys;

 • odpis skrócony aktu urodzenia;

 • informację o osobie z krajowego rejestru karnego, wystawioną z datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego;

 • potwierdzenie dokonania opłaty z tytułu egzaminów wstępnych;

 • inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności.

 

***

Świadectwa wydawane w roku ubiegania się o powołanie do służby kandydackiej oraz informację z Krajowego Rejestru Karnego i potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej mogą być dostarczone bezpośrednio przed rozpoczęciem postępowania rekrutacyjnego.

 

Osobę zainteresowaną pełnieniem służby kandydackiej na uczelni wojskowej wojskowy komendant uzupełnień kieruje do:

 • wojskowej komisji lekarskiej – w celu ustalenia zdolności fizycznej
  i psychicznej do zawodowej służby wojskowej, w tym również w korpusach osobowych (grupach osobowych);

 • wojskowej pracowni psychologicznej – w celu wydania orzeczenia psychologicznego w zakresie braku przeciwwskazań do pełnienia zawodowej służby wojskowej.

 

W ramach postępowania rekrutacyjnego przeprowadza się:

 • sprawdzian sprawności fizycznej;

 • test znajomości języka angielskiego;

 • sprawdzian wiedzy ogólnej;

 • analizę ocen na świadectwie ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej (szkoły średniej);

 • rozmowę kwalifikacyjną.

 

Sprawdzian sprawności fizycznej zawiera elementy sprawdzające:

 • siłę;

 • szybkość;

 • wytrzymałość kandydata.

 

Rozmowa kwalifikacyjna powinna oceniać:

 • predyspozycje do pełnienia zawodowej służby wojskowej w danym korpusie osobowym (grupie osobowej);

 • motywację do pełnienia zawodowej służby wojskowej.

Szczegółowe informacje na temat naboru do szkół podoficerskich można uzyskać na stronach internetowych:

www.spwl.wp.mil.pl

www.wsosp.pl/

www.spustka.mw.mil.pl

 

oraz w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Łodzi:

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Łodzi

 

 

 

ul. Źródłowa 52, 91-735 Łódź

tel. 261-444-321