Strona Główna BIP Strona Główna
Korpus oficerów
 

INFORMACJE OGÓLNE

 

Osoba zainteresowana zawodową służbą wojskową w korpusie oficerów może ubiegać się o powołanie do tej służby w drodze ukończenia służby kandydackiej w ramach szkolenia wojskowego kandydatów na oficerów realizowanego w uczelniach wojskowych oraz w ramach stacjonarnych studiów wojskowych realizowanych w uczelniach wojskowych oraz uczelni niewojskowej.

 

 

STACJONARNE STUDIA WOJSKOWE

 

Uczelnie wojskowe i niewojskowe*:

 • Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie

 • Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni

 • Akademia Wojsk Lądowych we Wrocławiu

 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie

 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi*

 

Limit przyjęć na poszczególne kierunki studiów oraz uczelnie wojskowe, które będą prowadziły te kierunki zostaną określone po ukazaniu się rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w tej sprawie.

 

Limit przyjęć na stacjonarne studia na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi w ramach limitu MON zostaną określone po ukazaniu się decyzji Ministra Obrony Narodowej.

 

 

O przyjęcie na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów może ubiegać się osoba spełniająca następujące warunki:

 • niekarana sądownie,

 • posiadająca obywatelstwo polskie,

 • posiadająca zdolność fizyczną i psychiczną do zawodowej służby wojskowej,

 • mająca co najmniej 18 lat,

 • posiadająca świadectwo dojrzałości.

 

Terminy i miejsce składania dokumentów:

 

Osoba zainteresowana składa wniosek o powołanie do służby kandydackiej wraz z kwestionariuszem do:

 • rektora – komendanta uczelni wojskowej w przypadku kandydatów na studia w uczelniach wojskowych, w terminie:

 • do dnia 31 marca danego roku

 • dyrektora departamentu Ministerstwa Obrony Narodowej właściwego do spraw kadr za pośrednictwem wojskowego komendanta uzupełnień w przypadku kandydatów na studia medyczne na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi (z limitu miejsc MON), w terminie:

 • do dnia 15 maja danego roku

 

Do wniosku dołącza się następujące dokumenty:

 • świadectwo dojrzałości***;

 • życiorys;

 • odpis skrócony aktu urodzenia;

 • informację o osobie z krajowego rejestru karnego, wystawioną z datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego***;

 • potwierdzenie dokonania opłaty z tytułu egzaminów wstępnych***;

 • inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności.

 

*** - Świadectwa wydawane w roku ubiegania się o powołanie do służby kandydackiej oraz informację z Krajowego Rejestru Karnego i potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej mogą być dostarczone bezpośrednio przed rozpoczęciem postępowania rekrutacyjnego.

 

 

Osobę zainteresowaną pełnieniem służby kandydackiej na uczelni wojskowej wojskowy komendant uzupełnień kieruje do:

 • wojskowej komisji lekarskiej – w celu ustalenia zdolności fizycznej i psychicznej do zawodowej służby wojskowej, w tym również w korpusach osobowych (grupach osobowych);

 • wojskowej pracowni psychologicznej – w celu wydania orzeczenia psychologicznego w zakresie braku przeciwwskazań do pełnienia zawodowej służby wojskowej.

 

 

W ramach postępowania rekrutacyjnego przeprowadza się:

 • sprawdzian sprawności fizycznej;

 • analizę ocen na świadectwie dojrzałości;

 • test znajomości języka angielskiego (jeśli nie był przedmiotem egzaminu maturalnego);

 • rozmowę kwalifikacyjną.

 

Sprawdzian sprawności fizycznej zawiera elementy sprawdzające:

 • siłę;

 • szybkość;

 • wytrzymałość kandydata.

 

Rozmowa kwalifikacyjna powinna oceniać:

 • predyspozycje do pełnienia zawodowej służby wojskowej w danym korpusie osobowym (grupie osobowej);

 • motywację do pełnienia zawodowej służby wojskowej.

 

 

 

STUDIUM OFICERSKIE

 

Nabór na szkolenie wojskowe kandydatów na podoficerów w 2018 r. prowadzi:

 • Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni

 • Akademia Wojsk Lądowych we Wrocławiu

 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie

Limit przyjęć określony w zakładce REKRUTACJA → LIMIT PRZYJĘĆ DO STUDIUM OFICERSKIEGO

 

 

O przyjęcie na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów może ubiegać się osoba spełniająca następujące warunki:

 • niekarana sądownie;

 • posiadająca obywatelstwo polskie;

 • posiadająca zdolność fizyczną i psychiczną do zawodowej służby wojskowej;

 • mająca co najmniej 18 lat;

 • posiadająca dyplom ukończenia studiów wyższych (magisterskie).

 

Terminy i miejsce składania dokumentów:

 

Osoba zainteresowana składa wniosek o powołanie do służby kandydackiej wraz z kwestionariuszem do:

 • dyrektora departamentu Ministerstwa Obrony Narodowej właściwego do spraw kadr za pośrednictwem wojskowego komendanta uzupełnień w terminie:

 • do dnia 21 stycznia 2019 r. na 3-miesięczne szkolenie (ko: medyczny);

 • do dnia 15 maja 2019 r. na 12-miesięczne szkolenie (ko: logistyki, łączności i informatyki, wojsk lądowych, sprawiedliwości i obsługi prawnej, finansowy, wychowawczy, ogólny, sił powietrznych).

 

Do wniosku dołącza się następujące dokumenty:

 • dyplom ukończenia studiów wyższych (mgr)***;

 • życiorys;

 • odpis skrócony aktu urodzenia;

 • informację o osobie z krajowego rejestru karnego, wystawioną z datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego***;

 • potwierdzenie dokonania opłaty z tytułu egzaminów wstępnych***;

 • inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności.

 

*** - Dyplomy wydawane w roku ubiegania się o powołanie do służby kandydackiej oraz informację z krajowego rejestru karnego i potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej mogą być dostarczone bezpośrednio przed rozpoczęciem postępowania rekrutacyjnego.

 

 

Osobę zainteresowaną pełnieniem służby kandydackiej na uczelni wojskowej wojskowy komendant uzupełnień kieruje do:

 • wojskowej komisji lekarskiej – w celu ustalenia zdolności fizycznej i psychicznej do zawodowej służby wojskowej, w tym również w korpusach osobowych (grupach osobowych);

 • wojskowej pracowni psychologicznej – w celu wydania orzeczenia psychologicznego w zakresie braku przeciwwskazań do pełnienia zawodowej służby wojskowej.

 

W ramach postępowania rekrutacyjnego przeprowadza się:

 • sprawdzian sprawności fizycznej;

 • test znajomości języka angielskiego;

 • rozmowę kwalifikacyjną.

 

Sprawdzian sprawności fizycznej zawiera elementy sprawdzające:

 • siłę;

 • szybkość;

 • wytrzymałość kandydata.

 

Rozmowa kwalifikacyjna powinna oceniać:

 • predyspozycje do pełnienia zawodowej służby wojskowej w danym korpusie osobowym (grupie osobowej);

 • motywację do pełnienia zawodowej służby wojskowej.

 

Szczegółowe informacje na temat naboru do służby kandydackiej można uzyskać w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Łodzi, telefon kontaktowy 261-444-321, 261-444-062.