Strona Główna BIP Strona Główna
Korpus oficerów
 

INFORMACJE OGÓLNE

 

Osoba zainteresowana zawodową służbą wojskową w korpusie oficerów zawodowych może starać się o powołanie do tego korpusu w drodze odbycia służby kandydackiej w ramach:

 • studiów wojskowych

 • szkolenia wojskowego

 

 

STUDIA WOJSKOWE

 

Nabór do służby kandydackiej w ramach studiów wojskowych prowadzą uczelnie wojskowe:

 • Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie

 • Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni

 • Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych we Wrocławiu

 • Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie

 

oraz uczelnia inna niż wojskowa:

 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi (Wydział Wojskowo – Lekarski)

 

 

O przyjęcie na studia stacjonarne w uczelni wojskowej w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego może ubiegać się osoba spełniająca następujące warunki:

 • niekarana sądownie,

 • posiadająca obywatelstwo polskie,

 • posiadająca zdolność fizyczną i psychiczną do zawodowej służby wojskowej,

 • mająca co najmniej 18 lat,

 • posiadająca świadectwo dojrzałości.

 

 

Terminy i miejsce składania dokumentów:

 

Osoba zainteresowana składa wniosek o powołanie do służby kandydackiej wraz
z kwestionariuszem do:

 • rektora - komendanta uczelni wojskowej w terminie:

 • do dnia 31 marca, w przypadku kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia na uczelni wojskowej

 • do 14 dni po ogłoszeniu informacji o przeprowadzeniu rekrutacji uzupełniającej na wolne miejsca, w przypadku cywilnych studentów uczelni wojskowej ubiegających się o przeniesienie na studia dla kandydatów na oficerów zawodowych na tej uczelni

 • dyrektora departamentu Ministerstwa Obrony Narodowej właściwego do spraw kadr za pośrednictwem wojskowego komendanta uzupełnień w terminie:

 • do dnia 15 maja, w przypadku kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia na uczelni innej niż wojskowa (Uniwersytet Medyczny w Łodzi)

 • po zaliczeniu minimum drugiego semestru (pierwszego roku studiów) na kierunku zgodnym z potrzebami Sił Zbrojnych, w przypadku cywilnych studentów innej uczelni niż uczelnia wojskowa ubiegających się o przyjęcie do służby kandydackiej na uczelni wojskowej

 

Do wniosku dołącza się następujące dokumenty:

 • świadectwo dojrzałości,

 • życiorys,

 • odpis skrócony aktu urodzenia;

 • informację o osobie z krajowego rejestru karnego, wystawioną z datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego;

 • potwierdzenie dokonania opłaty z tytułu egzaminów wstępnych,

 • zaświadczenie o odbywaniu studiów oraz dokumenty dotyczące przebiegu nauki na uczelni wojskowej lub uczelni innej niż wojskowa (w przypadku cywilnego studenta uczelni wojskowej ubiegającego się o przeniesienie dna studia dla kandydatów na oficerów zawodowych oraz cywilnych studentów innej uczelni niż uczelnia wojskowa ora ubiega się o przyjęcie do służby kandydackiej na uczelni wojskowej),

 • inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności.

 

***

Świadectwa wydawane w roku ubiegania się o powołanie do służby kandydackiej oraz informację z Krajowego Rejestru Karnego i potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej mogą być dostarczone bezpośrednio przed rozpoczęciem postępowania rekrutacyjnego.

 

Osobę zainteresowaną pełnieniem służby kandydackiej na uczelni wojskowej wojskowy komendant uzupełnień kieruje do:

 • wojskowej komisji lekarskiej – w celu ustalenia zdolności fizycznej
  i psychicznej do zawodowej służby wojskowej, w tym również w korpusach osobowych (grupach osobowych),

 • wojskowej pracowni psychologicznej – w celu wydania orzeczenia psychologicznego w zakresie braku przeciwwskazań do pełnienia zawodowej służby wojskowej.

 

W ramach postępowania rekrutacyjnego dla:

 • kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia na uczelni wojskowej przeprowadza się:

 • sprawdzian sprawności fizycznej

 • test znajomości języka angielskiego, jeśli nie był przedmiotem egzaminu maturalnego

 • analizę ocen na świadectwie dojrzałości

 • rozmowę kwalifikacyjną

 • kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia na uczelni innej niż wojskowa przeprowadza się:

 • sprawdzian sprawności fizycznej

 • test znajomości języka angielskiego, jeśli nie był przedmiotem egzaminu maturalnego

 • rozmowę kwalifikacyjną

 • cywilnych studentów uczelni wojskowych ubiegających się o przeniesienie na studia dla kandydatów na oficerów zawodowych na tej uczelni oraz dla cywilnych studentów innej uczelni niż uczelnia wojskowa ubiegających się o przyjęcie do służby kandydackiej na uczelni wojskowej, przeprowadza się:

 • sprawdzian sprawności fizycznej

 • test znajomości języka angielskiego

 • analizę przebiegu nauki, w tym ocen z zaliczeń egzaminów w uczelni wojskowej lub innej niż wojskowa

 • rozmowę kwalifikacyjną

 

Sprawdzian sprawności fizycznej zawiera elementy sprawdzające:

 • siłę,

 • szybkość,

 • wytrzymałość kandydata,

 

Rozmowa kwalifikacyjna powinna oceniać:

 • predyspozycje do pełnienia zawodowej służby wojskowej w danym korpusie osobowym (grupie osobowej),

 • motywację do pełnienia zawodowej służby wojskowej.

 

 

STUDIUM OFICERSKIE

 

Nabór na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów prowadzą:

 • Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych we Wrocławiu

 • Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie

 

O powołanie do służby kandydackiej może ubiegać się osoba spełniająca następujące warunki:

 1.  

 • niekarana sądownie,

 • posiadająca obywatelstwo polskie,

 • posiadająca zdolność fizyczną i psychiczną do zawodowej służby wojskowej,

 • wiek co najmniej 18 lat,

 • posiada tytuł zawodowy magistra lub równorzędny.

 

Terminy i miejsce składania dokumentów:

 

Osoba zainteresowana składa wniosek o powołanie do służby kandydackiej wraz
z kwestionariuszem do:

 • dyrektora departamentu Ministerstwa Obrony Narodowej właściwego do spraw kadr za pośrednictwem wojskowego komendanta uzupełnień w terminie:

 • nie później niż na 3 – miesiące przed rozpoczęciem kształcenia na uczelni wojskowej, jeżeli kształcenie to wynika z potrzeb Sił Zbrojnych albo trybu przygotowania do pełnienia zawodowej służby wojskowej w określonych korpusach osobowych i grupach osobowych.

 

Do wniosku dołącza się następujące dokumenty:

 • dyplom ukończenia studiów magisterskich (równorzędnych),

 • życiorys,

 • odpis skrócony aktu urodzenia,

 • informację o osobie z krajowego rejestru karnego, wystawioną z datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego,

 • potwierdzenie dokonania opłaty z tytułu egzaminów wstępnych,

 • inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności.

 

***

Dyplomy wydawane w roku ubiegania się o powołanie do służby kandydackiej oraz informację z Krajowego Rejestru Karnego i potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej mogą być dostarczone bezpośrednio przed rozpoczęciem postępowania rekrutacyjnego.

 

Osobę zainteresowaną pełnieniem służby kandydackiej na uczelni wojskowej wojskowy komendant uzupełnień kieruje do:

 • wojskowej komisji lekarskiej – w celu ustalenia zdolności fizycznej
  i psychicznej do zawodowej służby wojskowej, w tym również w korpusach osobowych (grupach osobowych),

 • wojskowej pracowni psychologicznej – w celu wydania orzeczenia psychologicznego w zakresie braku przeciwwskazań do pełnienia zawodowej służby wojskowej.

 

W ramach postępowania rekrutacyjnego przeprowadza się:

 • sprawdzian sprawności fizycznej,

 • test znajomości języka angielskiego,

 • rozmowę kwalifikacyjną.

 

Sprawdzian sprawności fizycznej zawiera elementy sprawdzające:

 • siłę,

 • szybkość,

 • wytrzymałość kandydata.

 

Rozmowa kwalifikacyjna powinna oceniać:

 • predyspozycje do pełnienia zawodowej służby wojskowej w danym korpusie osobowym (grupie osobowej),

 • motywację do pełnienia zawodowej służby wojskowej.

 

Szczegółowe informacje na temat naboru do służby kandydackiej można uzyskać na stronach internetowych uczelni wojskowych:

www.wat.edu.pl

www.amw.gdynia.pl

www.wso.wroc.pl

www.wsosp.pl

 

oraz w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Łodzi:

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Łodzi

 

 

ul. Źródłowa 52

91-735 Łódź

tel. 261-444-321