Strona Główna BIP Strona Główna
Kwalifikacja wojskowa 2013 r.
 

KWALIFIKACJA WOJSKOWA W 2013 ROKU

W dniu 21 listopada 2012 r. wydane zostało rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych oraz Ministra Obrony Narodowej w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2013 r. (Dz. U. z 2012, poz. 1358). Zgodnie z w/w rozporzadzenie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w terminie
od dnia 4 lutego do dnia 30 kwietnia 2013r. zostanie przeprowadzona kwalifikacja wojskowa. Termin ogłoszenia kwalifikacji wojskowej wyznaczony został na dzień
21 stycznia 2013 r.

Na terenie administrowanym przez Wojskową Komendę Uzupełnień w Łodzi funkcjonować będzie 9 Powiatowych Komisji Lekarskich, w niżej podanych terminach i miejscach:

 • miasto Łódź, dzielnica Łódź - Bałuty – w lokalu przy ul. Wareckiej 41 od dnia 4 lutego do dnia 30 kwietnia 2013 r., w godz. 8.00 – 15.00,
 • miasto Łódź, dzielnica Łódź – Śródmieście – w lokalu przy ul Wareckiej 41 , od dnia 4 lutego do dnia 30 kwietnia 2013 r., w godz. 8.00 – 15.00,
 • miasto Łódź, dzielnica Łódź - Górna - w lokalu przy ul. Żeromskiego 115, od dnia 4 lutego do dnia 29 marca 2013 r., w godz. 8.00 – 15.00,
 • miasto Łódź, dzielnica Łódź - Polesie - w lokalu przy ul. Obornickiej 11/13, od dnia 4 lutego  do dnia 30 kwietnia 2013 r., w godz. 8.00 – 15.00,
 • miasto Łódź, dzielnica Łódź - Widzew - w lokalu przy ul. Obornickiej 11/13, od dnia 4 lutego do dnia 30 kwietnia 2012 r., w godz. 8.00 – 15.00,
 • powiat brzeziński - w Brzezinach, w lokalu przy ul. Reformackiej nr 9, od dnia 04 marca do dnia 15 marca 2013 r., w godz. 8.00 – 15.00,
 • powiat łęczycki - w Łęczycy, w lokalu przy Al. Jana Pawła II nr 11, od dnia 3 kwietnia do dnia 23 kwietnia 2013 r., w godz. 9.00 – 15.00,
 • powiat łódzki wschodni - w Łodzi, w lokalu przy ul. Sienkiewicza nr 3, od dnia 02 kwietnia do dnia 25kwietnia2013 r., w godz. 9.00 – 15.00,
 • powiat pabianicki - w Pabianicach, w lokalu przy ul. Jana Kilińskiego 10/12, od dnia 4 lutego do dnia 13 marca 2013 r., w godz. 9.00 – 15.00,
 • powiat poddębicki - w Poddębicach, w lokalu przy ul. Łęczyckiej nr 16, od dnia 02 kwietnia do dnia 17 kwietnia 2013 r., w godz. 9.00 – 15.00,
 • powiat zgierski - w Zgierzu, w lokalu przy ul. A. Struga nr 13-21, od dnia 11 marca do dnia 19 kwietnia 2013 r., w godz. 12.00 – 18.00.

Do kwalifikacji wojskowej obowiązek stawienia się mają :

 1. mężczyźni urodzeni w 1994 r.,
 2. mężczyźni urodzeni w latach 1989 – 1993, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej,
 3. osoby urodzone w latach 1992 – 1993:
  • czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia – jeśli okres niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji,
  • czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia – jeśli okres niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji i złożyły one wnioski o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji.
 4. kobiety urodzone w latach 1989 – 1994, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej oraz kobiety, które w roku szkolnym lub akademickim 2012/2013 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych, albo są studentkami lub absolwentkami szkół wyższych na kierunkach: analityka medyczna, farmacja, lekarski, lekarsko-dentystyczny, pielęgniarstwo, psychologia, ratownictwo medyczne, weterynaria oraz szkół policealnych na kierunkach: farmacja, ratownictwo medyczne, weterynaria,
 5. osoby, które ukończyły 18 lat i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej, jeśli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

Osoba stawiająca się do kwalifikacji wojsko­wej przedstawia:

 1. wójtowi lub burmistrzowi (prezydentowi miasta):
  • dowód osobisty lub inny dokument pozwalają­cy na ustalenie tożsamości,
  • dokument potwierdzający przyczyny niestawie­nia się do kwalifikacji wojskowej, jeśli stawienie się do kwalifikacji wojskowej w terminie okreś­lonym w wezwaniu nie było możliwe.
 2. powiatowej komisji lekarskiej — posiadaną dokumentację medyczną, w tym wyniki badań specjalistycznych, przeprowadzonych w okresie dwunastu miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej.
 3. wojskowemu komendantowi uzupełnień:
  • aktualną fotografię o wymiarach 3 x 4 cm, bez nakrycia głowy,
  • dokumenty potwierdzające poziom wykształce­nia lub pobieranie nauki oraz posiadane kwali­fikacje zawodowe np. prawo jazdy.

 

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH
ORAZ MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 21listopada 2012 r.
w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2013 r.
(Dziennik Ustaw z 2012 r., poz. 1358)