Strona Główna BIP Strona Główna
Prawo
 

Podstawowym celem ustawy jest uhonorowanie i wsparcie osób biorących udział w różnego rodzaju działaniach poza granicami Polski, głównie militarnych na podstawie skierowania w ramach misji pokojowych, stabilizacyjnych oraz misji podejmowanych przez Organizację Narodów Zjednoczonych, Pakt Północnoatlantycki i Unię Europejską.


Ustawa odnosi się do weteranów działań poza granica państwa, za których będą mogły zostać uznane osoby biorące udział w działaniach poza granicami państwa w ramach:

  • misji pokojowej lub stabilizacyjnej, kontyngentu policyjnego, kontyngentu Straży Granicznej, zadań ochronnych Biura Ochrony Rządu lub zapewniania bezpieczeństwa państwa, nieprzerwanie przez okres, na jaki została skierowana, jednak nie krócej niż przez okres 60 dni;
  • grupy ratowniczej Państwowej Straży Pożarnej, łącznie przez okres nie krótszy niż 60 dni oraz weteranów poszkodowanych w działaniach poza granicami państwa, za których będą mogły zostać uznane osoby biorące udział w działaniach poza granicami państwa, które doznały uszczerbku na zdrowiu wskutek wypadku pozostającego w związku z tymi działaniami lub choroby nabytej podczas wykonywania zadań lub obowiązków służbowych poza granicami państwa, z tytułu których przyznano im świadczenia odszkodowawcze.

Zgodnie z ustawą, dzień 29 maja będzie Dniem Weterana Działań poza Granicami Państwa.

Ustawa ustanawia trzy odznaki honorowe:

  • wojskową odznakę „Za Rany i Kontuzje”;
  • odznakę honorową „Za zasługi w działaniach poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej”;
  • odznakę honorową „Za zasługi w zapewnianiu bezpieczeństwa państwa poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej”.

Ustawa przyznaje weteranom i weteranom poszkodowanym szereg uprawnień związanych z ich:

  • uhonorowaniem;
  • świadczeniami opieki zdrowotnej i pomocy psychologicznej;
  • pomocą w finansowaniu nauki;
  • uprawnieniami socjalnymi;
  • uprawnieniami pracowniczymi oraz możliwością przyznania dodatku weterana dla weteranów pobierających emeryturę lub rentę inwalidzką.

Świadczenia otrzymywane przez weteranów oraz weteranów poszkodowanych będą zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Ustawa weszła w życie z dniem 30.03.2012r.

Integralną częścią ww. ustawy są dokumenty wykonawcze składające się z 12 rozporządzeń.

 

 

Potrzeba wprowadzenia przepisów w tym przedmiocie wynika przede wszystkim z zagwarantowania w ustawie o weteranach działań poza granicami państwa możliwości przyznania przez Ministra Obrony Narodowej zapomogi weteranowi-żołnierzowi, który ukończył 65 lat życia i weteranowi poszkodowanemu-żołnierzowi (bez względu na wiek), którzy znajdują się w trudnej sytuacji materialnej.
Organem właściwym w sprawie przyznania zapomogi będzie Minister Obrony Narodowej.
Wniosek o przyznanie zapomogi wraz z dokumentami potwierdzającymi konieczność poniesienia wydatków lub zaistnienia zdarzenia określonego w art. 31 ust. 1 ustawy i formy wypłaty zapomogi oraz oświadczeniem o nieotrzymaniu pomocy pieniężnej z innego źródła z przeznaczeniem na pokrycie wydatków na jeden z celów określonych w art. 31 ust. 1 ustawy.

W związku  z tym przewiduje się, że warunkiem przyznania zapomogi weteranowi-żołnierzowi i weteranowi poszkodowanemu-żołnierzowi będzie konieczność poniesienia wydatków pieniężnych z tytułu pokrycia kosztów określonych w ustawie, tj. na zaspokojenie potrzeb bytowych i ochronę zdrowia w przypadku choroby powodującej wzrost kosztów utrzymania, w tym zakup leków, środków opatrunkowych oraz koszty dojazdów do zakładów opieki zdrowotnej na zabiegi medyczne i rehabilitacyjne oraz usługi pielęgnacyjne niezbędne ze względu na wiek i stan zdrowia oraz kosztów zaistnienia zdarzeń losowych, mających wpływ na pogorszenie w istotny sposób sytuacji materialnej weterana-żołnierza lub weterana poszkodowanego-żołnierza.

Przy przyznawaniu zapomogi uwzględniane będą okoliczności mające wpływ na sytuację materialną weterana-żołnierza i weterana poszkodowanego-żołnierza. Podstawą przyznania zapomogi będą dokumenty potwierdzające konieczność poniesienia wyżej wskazanych wydatków lub zdarzenia.

Organem właściwym do wypłaty zapomogi  w formie gotówkowej lub bezgotówkowej będzie dyrektor wojskowego biura emerytalnego.

 

 

Rozporządzenie określa zasady przyznawania pomocy finansowej na naukę. Regulacja prawna gwarantuje prawo weteranowi poszkodowanemu-żołnierzowi, w uzyskaniu pomocy finansowej na naukę na poziomie szkoły ponadgimnazjalnej, studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia, jednolitych studiach magisterskich albo studiach podyplomowych.

Pomoc przyznawana będzie przez Ministra Obrony Narodowej w drodze decyzji administracyjnej na wniosek złożony przez weterana poszkodowanego-żołnierza. Organem właściwym do wypłaty świadczenia z tytułu pomocy będzie dyrektor wojskowego biura emerytalnego. Pomoc przyznawana będzie na wniosek złożony przez weterana poszkodowanego-żołnierza.

 

 

Rozporządzenie wprowadza wzór legitymacji weterana i weterana poszkodowanego oraz wzór zaświadczenia będącego podstawą ubiegania się o status weterana.

Legitymacja weterana i weterana poszkodowanego będzie zawierała imię i nazwisko osoby uprawnionej, numer ewidencyjny PESEL, serię i numer legitymacji oraz datę wydania. Projektując wzór legitymacji kierowano się zasadą, aby była ona prosta i czytelna dla wszystkich. Wzory legitymacji różnią się kolorystyką.

Legitymacja weterana będzie koloru zielono-żółtego, natomiast legitymacja weterana poszkodowanego – w kolorze jasnoniebieskim. Ponadto w rozporządzeniu określono tryb wydawania, wymiany lub zwrotu powyższych legitymacji.

 


Rozporządzenie określa normy umundurowania i wyekwipowania wyjściowego weteranów poszkodowanych - żołnierzy, o których mowa w art. 19 ust. 2 ustawy o weteranach  oraz tryb postępowania i organy właściwe w sprawach wydawania umundurowania.

Uprawnienie do umundurowania i wyekwipowania wyjściowego realizowane będzie  na wniosek weterana poszkodowanego-żołnierza skierowany do wojskowego komendanta uzupełnień właściwego ze względu na miejsce jego zamieszkania.

Określony w załącznikach do projektowanego rozporządzenia asortyment umundurowania i wyekwipowania zapewni weteranom poszkodowanym-żołnierzom możliwość noszenia tego umundurowania zarówno w okresie letnim jak i zimowym. Umundurowanie i wyekwipowanie wyjściowe będzie wydawane w naturze, a prawo do jednorazowego bezpłatnego otrzymania tego umundurowania przysługuje weteranowi poszkodowanemu-żołnierzowi, zwolnionemu z czynnej służby wojskowej, któremu w czasie pełnienia służby wojskowej nie przysługiwały należności umundurowania i wyekwipowania wyjściowego.

W przypadku braku możliwości dopasowania przedmiotów konfekcjonowanych, weteran poszkodowany-żołnierz otrzyma przedmioty szyte na miarę lub po dokonanych poprawkach krawieckich.

 

 

Rozporządzenie określa tryb i zakres udzielania pomocy psychologicznej weteranom-poszkodowanym w misjach poza granicami kraju, jak również tryb postępowania w zakresie realizacji prawa weteranów poszkodowanych do pomocy psychologicznej.

Przepis określa m.in., że żołnierzom, byłym żołnierzom i pracownikom cywilnym, którzy uzyskali status weterana lub weterana poszkodowanego oraz najbliższym członkom ich rodzin przysługuje poza kolejnością prawo do bezpłatnej pomocy psychologicznej.

Opieka będzie realizowana bez ograniczeń czasowych po pobycie na misji.

Monitorowanie udzielanej pomocy psychologicznej przez gromadzenie danych dotyczących ilości i zakresu udzielonej pomocy (bez danych osobowych) będzie realizowane przez ministra obrony narodowej.

 

 

Rozporządzenie określa warunki i tryb przyznawania odznaki (w tym definicje ran i kontuzji oraz ich związek z wykonywaniem czynności służbowych),  zasady jej uroczystego wręczania, tryb występowania z wnioskiem o jej przyznanie oraz osoby uprawnione do tej czynności, a także opisują rodzaje, wzór i sposoby noszenia odznaczenia.

Nadawanie wojskowej odznaki „Za Rany i Kontuzje” jest formą uhonorowania tych żołnierzy, którzy odnieśli rany i kontuzje podczas wykonywania zadań w misjach wojskowych poza granicami kraju.

Wizerunek odznaki i sposób jej noszenia na mundurach nawiązuje do wprowadzonej rozporządzeniem Rady Obrony Państwa z dnia 14 lipca 1920 r. odznaki honorowej dla oficerów (równorzędnych) i szeregowych za rany i kontuzje.

 

 

Regulacja wskazuje podmioty realizujące w imieniu Ministra Obrony Narodowej procedury związane z finansowaniem kosztów realizacji uprawnień.

Uprawnienia te posiada szef jednostki organizacyjnej podległej Ministrowi Obrony Narodowej właściwej do spraw zdrowia oraz dysponent środków budżetu państwa realizujący płatności z tego tytułu.

Płatności na rzecz podmiotu leczącego weterana realizowane będą przez właściwego – realizującego płatności z tego tytułu - dysponenta środków budżetu państwa, ustanowionego przez MON.

Każdorazowo, gdy świadczenie zostanie zakwalifikowane jako niegwarantowane i Narodowy Fundusz Zdrowia zaopiniuje negatywnie możliwość finansowania ze środków publicznych, wówczas podmiot leczniczy będący realizatorem świadczenia, zobowiązany jest do zasięgnięcia opinii konsultanta wojskowej służby zdrowia w dziedzinie, z którą związane jest leczenie, bądź konsultanta krajowego.

 

 

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z 23 marca 2012 r. w sprawie sposobu dofinansowania pobytu weterana-żołnierza i weterana poszkodowanego-żołnierza w Domu Weterana dotyczy 23 Wojskowego Szpitala Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjny w Lądku Zdrój jako publicznego ośrodka docelowego uzyskania kompleksowej rehabilitacji i długoterminowej opieki.

Dla potrzeb ustalenia opłaty za pobyt uiszczanej przez osobę uprawnioną posłużono się przepisami ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362, z późn. zm.). Pobyt w Domu Weterana jest dofinansowany ze środków budżetu państwa, z części pozostającej w dyspozycji Ministra Obrony Narodowej i jest ustalany według ustalonego wzoru, w którym bierze się pod uwagę rzeczywisty koszt utrzymania osoby uprawnionej ponoszony przez ośrodek opieki, kwotę otrzymywaną na osobę uprawnioną w ramach umowy o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej oraz opłatę za pobyt ponoszoną przez osobę uprawnioną.

Kwota dofinansowania jest przekazywana na podstawie umowy.

 

 

Rozporządzenie określa szczegółowe warunki i tryb ubiegania się o dofinansowanie kosztów leczenia urazów i chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa w przypadku przekroczenia limitu finansowania.

W zaopatrzeniu weterana poszkodowanego-żołnierza będzie uczestniczył podmiot leczniczy, który prowadzi jego leczenie i zleca odpowiednie zaopatrzenie w niezbędne wyroby medyczne. Udział placówki leczniczej w realizacji zaopatrzenia będzie polegał na fachowej pomocy przy wyborze właściwego wyrobu, w oparciu o opinię konsultanta. Ma to na celu zapewnienie sprawności postępowania, przy jednoczesnym zachowaniu racjonalności wydatków środków publicznych.

Otrzymanie dofinansowania kosztów zaopatrzenia będzie możliwe po uprzednim złożeniu pisemnego wniosku przez weterana poszkodowanego-żołnierza do szefa jednostki organizacyjnej podległej Ministrowi Obrony Narodowej właściwej do spraw zdrowia, za pośrednictwem podmiotu leczniczego zlecającego zaopatrzenie w dany wyrób medyczny.

Wniosek zostanie rozpatrzony w ciągu 30 dni od dnia jego złożenia.

 

 

Rozporządzenie określa warunki, tryb i podmioty realizujące jego wykonanie. Są nimi szefowie jednostek resortu obrony narodowej właściwi do spraw zdrowia oraz dysponenta środków budżetu państwa.

Płatności za produkty lecznicze w zakresie nie objętym limitem finansowania w myśl ustawy o refundacji, będą realizowane po przesłaniu danych (numer PESEL, okres przysługującego prawa do zaopatrzenia) przez szefa jednostki organizacyjnej resortu ON właściwej do spraw zdrowia do Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia.

W kolejnym etapie dyrektor właściwego oddziału wojewódzkiego NFZ kieruje do MON zestawienie, zawierające m.in. informacje o wysokości należnej kwoty dofinansowania za zrealizowane w poprzednim kwartale zaopatrzenie uprawnionych żołnierzy lub pracowników w produktu lecznicze. Szef jednostki organizacyjnej resortu ON właściwej do spraw zdrowia potwierdza wysokość dofinansowania stosownym dokumentem, wskazującym rachunek bankowy właściwego oddziału wojewódzkiego NFZ, na który przekazane zostają środki finansowe.

W ramach konsultacji społecznych, projekt uzgodniono z Konwentem Dziekanów Korpusu Oficerów Zawodowych Wojska Polskiego, Fundacją Servi Pacis, Stowarzyszeniem Rannych i Poszkodowanych w Misjach Poza Granicami Kraju oraz Stowarzyszeniem Kombatantów Misji Pokojowych ONZ

 

 

Rozporządzenie określa tryb wydawania, wymiany i zwrotu dokumentu potwierdzającego uprawnienia przysługujące osobom poszkodowanym w czasie wykonywania zadań służbowych poza granicami państwa, zwanym dalej „legitymacją”, organ wydający oraz wzór legitymacji.

W obecnym stanie prawnym legitymacja wydawana jest na podstawie Rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 listopada 2007 r. w sprawie dokumentu potwierdzającego uprawnienia przysługujące osobie poszkodowanej podczas wykonywania zadań służbowych poza granicami państwa (Dz. U. z 2010 r. Nr 137, poz. 918, z późn. zm.).

Nowe rozporządzenie usprawnia procedurę wydawania legitymacji, a także wprowadza zmiany w odniesieniu do dokumentów, niezbędnych do uzyskania powyższego dokumentu, umożliwiając tym samym łatwiejszą dostępność do jego uzyskania.

 

 

Na monitoring składa się zbieranie i analiza informacji w zakresie dostępności i zakresu udzielonych świadczeń, wysokości orzeczonego procentowego uszczerbku na zdrowiu z tytułu wypadku lub choroby nabytej podczas misji poza granicami kraju oraz skutków zdrowotnych tych urazów lub chorób.

Podmiotem monitorującym w myśl przepisów rozporządzenia jest Inspektorat Wojskowej Służby Zdrowia, który będzie współpracować z wojskowymi komisjami lekarskimi, oceniać dostępność świadczeń oraz przedstawiać ministrowi sprawozdania z realizacji tego procesu.

Sprawozdanie pozwoli ministrowi obrony narodowej na podejmowanie działań i ewentualnych interwencji na rzecz zapewnienia weteranom poszkodowanym-żołnierzom szybkiego powrotu do zdrowia.

Wojskowe komisje lekarskie będą ustalać związek urazów i chorób z udziałem w działaniach poza granicami państwa oraz wysokość procentowego uszczerbku na zdrowiu z tego tytułu.

Rozporządzenie określa także konieczność informowania Narodowego Funduszu Zdrowia o wydaniu dokumentu potwierdzającego uprawnienia oraz zakres danych umożliwiających monitorowanie świadczeń.