Strona Główna BIP Strona Główna
Uprawnienia
 

UPRAWNIENIA WETERANÓW

 

Żołnierze uczestniczący w walkach, którzy odnieśli rany i kontuzje, będą otrzymywać odznakę "Za Rany i Kontuzje". Funkcjonariusze za zasługi podczas działań poza granicami państwa będą mogli otrzymać odznakę honorową "Za zasługi w działaniach poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej".

Podobne wyróżnienia będą otrzymywać funkcjonariusze ABW, lecz w ich przypadku będzie to odznaka honorowa "Za zasługi w zapewnianiu bezpieczeństwa państwa poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej".

 

Weterani – żołnierze poszkodowani w czasie misji zwolnieni z czynnej służby wojskowej, którym w czasie służby nie przysługiwało prawo do munduru i wyekwipowania wyjściowego, nabywają prawo do jednorazowego bezpłatnego otrzymania takiego umundurowania i wyekwipowania. Podstawą jest wniosek złożony do Wojskowego Komendanta Uzupełnień.

 

Weterani oraz ich rodziny mają prawo do bezpłatnej pomocy psychologicznej udzielanej poza kolejnością przez specjalistów Ministerstwa Obrony Narodowej lub Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Uczestnicy misji pokojowych w pierwszej kolejności mogą skorzystać z opieki w Domu Weterana. Pobyt w tych placówkach będzie dla weteranów bezpłatny.

 

Weterani będą mogli otrzymać zapomogę na zakup leków. Weteranom poszkodowanym przysługuje prawo do korzystania poza kolejnością ze stacjonarnych i całodobowych świadczeń opieki zdrowotnej.

 

Weterani mają prawo do zwrotu kosztów przejazdu, z uwzględnieniem przysługujących im ulg w tym zakresie, i zakwaterowania, poniesionych w związku z udziałem w nie więcej niż dwóch rocznie uroczystościach organizowanych przez resorty lub szefów służb. Kwota refundacji przejazdów nie może przekroczyć najniższej emerytury.

 

Weterani – żołnierze i weterani poszkodowani – żołnierze, w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych, mających wpływ na pogorszenie w istotny sposób sytuacji materialnej mogą ubiegać się o udzielenie zapomogi na zaspokojenie potrzeb bytowych i ochronę zdrowia w przypadku choroby powodującej wzrost kosztów utrzymania, w tym zakup leków, środków opatrunkowych oraz kosztów dojazdów do zakładów opieki zdrowotnej na zabiegi medyczne i rehabilitacyjne oraz usługi pielęgnacyjne niezbędne ze względu na wiek lub stan zdrowia.

 

Weteran poszkodowany - żołnierz ma również prawo do uzyskania pomocy finansowej na kształcenie, obejmujące naukę na poziomie szkoły ponadgimnazjalnej, studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie lub studia podyplomowe. W ramach pomocy mogą być pokryte koszty opłat za naukę lub studia, przejazdy z miejsca zamieszkania do szkoły lub uczelni i z powrotem a także koszty zakwaterowania w miejscowości, w której weteran poszkodowany - żołnierz pobiera naukę lub odbywa studia.

Weterani poszkodowani - funkcjonariusz i funkcjonariusze ABW mają prawo do uzyskania pomocy finansowej na studia pierwszego i drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie lub studia podyplomowe.

 

Weterani poszkodowani korzystają z pierwszeństwa w zatrudnieniu w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej albo Ministra właściwego do spraw wewnętrznych na stanowiskach odpowiadających jego wykształceniu, wiedzy i sprawności psychofizycznej. Okresy udziału weterana oraz weterana poszkodowanego w działaniach poza granicami państwa wlicza się do okresu zatrudnienia, od którego zależą uprawnienia pracownicze. Weteranowi oraz weteranowi poszkodowanemu, pozostającemu w stosunku pracy, przysługuje dodatkowy urlop wypoczynkowy w wymiarze 5 dni w roku kalendarzowym.

 

Weterani poszkodowani pobierający emeryturę lub rentę inwalidzką mają prawo do dodatku weterana poszkodowanego. Wniosek należy złożyć do organu emerytalno-rentowego. Podstawę wymiaru dodatku weterana poszkodowanego stanowi najniższa emerytura, a wysokość dodatku uzależniona jest od ustalonego procentu uszczerbku na zdrowiu doznanego wskutek wypadku pozostającego w związku z działaniami poza granicami państwa lub choroby nabytej podczas wykonywania zadań lub obowiązków służbowych w ramach działań poza granicami państwa, z tytułu których przyznano świadczenia odszkodowawcze, i wynosi od 10% do 80% podstawy wymiaru.