Strona Główna BIP Strona Główna
Informacje ogólne
 

29 maja został ustawiony Dniem Weterana Działań poza Granicami Państwa.

 

Od 30 marca bieżącego roku osoby biorące udział w działaniach poza granicami kraju mogą ubiegać się o status weterana działań poza granicami państwa lub weterana poszkodowanego w działaniach poza granicami państwa.

Weteranem działań poza granicami państwa może być osoba, która na podstawie skierowania brała udział w działaniach poza granicami państwa w ramach misji pokojowej lub stabilizacyjnej, kontyngentu policyjnego, kontyngentu Straży Granicznej, zadań ochronnych Biura Ochrony Rządu lub zapewnienia bezpieczeństwa państwa, nieprzerwanie przez okres, na jaki została skierowana, jednak nie krócej niż przez 60 dni. Weteranem może być również osoba, która na podstawie skierowania brała udział w działaniach poza granicami państwa w ramach grupy ratowniczej Państwowej Straży Pożarnej, łącznie przez okres nie krótszy niż 60 dni.

Weteranem poszkodowanym w działaniach poza granicami państwa może być osoba, która biorąc udział na podstawie skierowania  w działaniach poza granicami państwa, doznała uszczerbku na zdrowiu wskutek wypadku pozostającego w związku z tymi działaniami lub choroby nabytej podczas wykonywania zadań lub obowiązków służbowych poza granicami państwa, z tytułu których przyznano jej świadczenia odszkodowawcze.

 

PRZYZNANIE STATUSU WETERANA

 

Podstawą do przyznania statusu weterana oraz weterana poszkodowanego jest wniosek, do którego należy dołączyć zaświadczenie wydane przez dowódcę jednostki wojskowej, w której żołnierz ostatnio pełnił lub pełni służbę lub wojskowego komendanta uzupełnień albo właściwego kierownika archiwum wojskowego, Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Szefa Agencji Wywiadu, Komendanta Głównego Policji, Szefa Biura Ochrony Rządu lub Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej.

 

Wzór wniosku do wojskowego komendanta uzupełnień o wydanie zaświadczenia do pobrania

Wzór wniosku do Kierownika Centralnego Archiwum Wojskowego o wydanie zaświadczenia do pobrania

Wzór wniosku do Ministra Obrony Narodowej o przyznanie statusu weterana do pobrania

Wzór wniosku do Ministra Obrony Narodowej o przyznanie statusu weterana - poszkodowanego do pobrania

 

W przypadku braku możliwości wydania zaświadczenia osoba ubiegająca się o przyznanie statusu weterana może ubiegać się o jego przyznanie na podstawie innych dokumentów lub dowodów poświadczających udział w działaniach poza granicami kraju.

 

Ze względu na fakt, że weteranem może być tylko osoba o nieposzlakowanej opinii, do wniosku musi być dołączone zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego.

 

Dodatkowo w czasie ubiegania się o nadanie statusu weterana poszkodowanego dołączyć należy protokół powypadkowy albo decyzję o stwierdzeniu choroby zawodowej lub orzeczenie właściwej komisji lekarskiej o związku uszczerbku na zdrowiu z wypadkiem pozostającym w związku z działaniami poza granicami państwa lub chorobą nabytą podczas wykonywania zadań lub obowiązków służbowych w ramach działań poza granicami państwa albo orzeczenie lekarza orzecznika lub komisji lekarskiej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych ustalające uszczerbek na zdrowiu w związku z wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową wydane dla celów świadczeń z ubezpieczenia społecznego lub decyzję administracyjną o przyznaniu świadczeń odszkodowawczych albo prawomocny wyrok sądu zasądzający odszkodowanie

 

Na podstawie złożonego wniosku wydawana jest decyzja administracyjna. W stosunku do żołnierzy wydaje ją Minister Obrony Narodowej, funkcjonariusze otrzymują taki dokument od Ministra Spraw Wewnętrznych a szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego wydaje ją swoim funkcjonariuszom.

Do decyzji weterana poszkodowanego wpisuje się dodatkowe informacje o procentowym uszczerbku na zdrowiu doznanego wskutek wypadku pozostającego w związku z działaniami poza granicami państwa lub choroby nabytej podczas wykonywania zadań lub obowiązków służbowych w ramach działań poza granicami państwa.

Dokumentem potwierdzającym status weterana oraz weterana poszkodowanego jest odpowiednio legitymacja weterana albo legitymacja weterana poszkodowanego wydana przez organ wydający decyzję administracyjną. Wydawana jest ona w terminie do 60 dni od dnia wydania decyzji o przyznaniu statusu weterana albo weterana poszkodowanego.