Strona Główna BIP Strona Główna
Kwalifikacja wojskowa 2012r.
 

KWALIFIKACJA WOJSKOWA W 2012 ROKU

 

W dniu 27 października 2011 r. wydane zostało rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2012 r. (Dz. U. Nr 245, poz. 1463), zgodnie z którym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w terminie od dnia 6 lutego do dnia 30 kwietnia 2012 r. zostanie przeprowadzona kwalifikacja wojskowa, która obejmie ona około 300 tysięcy osób. Termin ogłoszenia kwalifikacji wojskowej wyznaczony został na dzień 20 stycznia 2012 r.

Na terenie administrowanym przez Wojskową Komendę Uzupełnień w Łodzi funkcjonować będzie 10 Powiatowych Komisji Lekarskich, w niżej podanych terminach i miejscach:
 • miasto Łódź, dzielnica Łódź - Bałuty – w lokalu przy ul. Zachodniej nr 47, od dnia 6 lutego do dnia 4 kwietnia 2012 r., w godz. 9.00 – 15.00,
 • miasto Łódź, dzielnica Łódź – Śródmieście, Łódź Górna  - w lokalu przy Al. Politechniki nr 32, od dnia 6 lutego do dnia 20  kwietnia 2012 r., w godz. 9.00 – 15.00,
 • miasto Łódź, dzielnica Łódź - Polesie - w lokalu przy ul. Olimpijskiej nr 9, od dnia 9 marca do dnia 27 kwietnia 2012 r., w godz. 7.30 – 16.00,
 • miasto Łódź, dzielnica Łódź - Widzew - w lokalu przy Al. Piłsudskiego nr 100, od dnia 5 marca do dnia 11 kwietnia 2012 r., w godz. 8.00 – 15.00,
 • powiat brzeziński - w Brzezinach, w lokalu przy ul. Reformackiej nr 9, od dnia 20 lutego do dnia 2 marca 2012 r., w godz. 8.00 – 15.00,
 • powiat łęczycki - w Łęczycy, w lokalu przy Al. Jana Pawła II nr 11, od dnia 3 kwietnia do dnia 24 kwietnia 2012 r., w godz. 9.00 – 15.00,
 • powiat łódzki wschodni - w Łodzi, w lokalu przy ul. Sienkiewicza nr 3, od  dnia 6 lutego do dnia 28 lutego 2012 r., w godz. 9.00 – 15.00,
 • powiat pabianicki - w Pabianicach, w lokalu przy ul. Jana Pawła II nr 68, od dnia 6 lutego do dnia 15 marca 2012 r., w godz. 9.00 – 15.00,
 • powiat poddębicki - w Poddębicach, w lokalu przy ul. Łęczyckiej nr 16, od dnia 16 kwietnia do dnia 30 kwietnia 2012 r., w godz. 9.00 – 15.00,
 • powiat zgierski - w Zgierzu, w lokalu przy ul. A. Struga nr 13-21, od  dnia 12 marca do dnia 23 kwietnia 2012 r., w godz. 12.00 – 18.00.

 

Do kwalifikacji wojskowej obowiązek stawienia się mają :

 

 1. mężczyźni urodzeni w 1993 r.,
 2. mężczyźni urodzeni w latach 1988 – 1992, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej,
 3. osoby urodzone w latach 1991 – 1992:
  • czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia – jeśli okres niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji,
  • czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia – jeśli okres niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji i złożyły one wnioski o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji.
 4. kobiety urodzone w latach 1988 – 1993, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej oraz kobiety, które w roku szkolnym lub akademickim 2011/2012 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych, albo są studentkami lub absolwentkami szkół wyższych na kierunkach: analityka medyczna, farmacja, lekarski, lekarsko-dentystyczny, pielęgniarstwo, psychologia, ratownictwo medyczne, weterynaria oraz szkół policealnych na kierunkach: farmacja, ratownictwo medyczne, weterynaria,
 5. osoby, które ukończyły 18 lat i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej, jeśli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

 

 

Osoba stawiająca się do kwalifikacji wojsko­wej przedstawia: 

 

 1. wójtowi lub burmistrzowi (prezydentowi miasta):
  • dowód osobisty lub inny dokument pozwalają­cy na ustalenie tożsamości,
  • dokument potwierdzający przyczyny niestawie­nia się do kwalifikacji wojskowej, jeśli stawienie się do kwalifikacji wojskowej w terminie okreś­lonym w wezwaniu nie było możliwe.
 2. powiatowej komisji lekarskiej — posiadaną dokumentację medyczną, w tym wyniki badań specjalistycznych, przeprowadzonych w okresie dwunastu miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej.
 3. wojskowemu komendantowi uzupełnień:
  • aktualną fotografię o wymiarach 3 x 4 cm, bez nakrycia głowy,
  • dokumenty potwierdzające poziom wykształce­nia lub pobieranie nauki oraz posiadane kwali­fikacje zawodowe np. prawo jazdy.

 

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
ORAZ MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 27 października 2011 r.
w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2012 r.
(Dziennik Ustaw z 2011 r. Nr 245 poz. 1463)