Strona Główna BIP Strona Główna
Ważne informacje
 

Żołnierzowi zawodowemu pomoc rekonwersyjna udzielana jest na pisemny wniosek skierowany do dyrektora WBE właściwego ze względu na miejsce zamieszkania, za pośrednictwem dowódcy jednostki wojskowej.

DOKUMENTY DOŁĄCZANE DO WNIOSKU

PRZEZ ŻOŁNIERZA ZAWODOWEGO:

Ø  Dokument określający termin zwolnienia z zawodowej służby wojskowej albo oświadczenie żołnierza o planowanym zamiarze zwolnienia z zawodowej służby wojskowej;

Ø  Zgoda dowódcy jednostki wojskowej na odbycie przekwalifikowania zawodowego;

Ø  Zaświadczenie dowódcy jednostki wojskowej o posiadanej przez żołnierza wysłudze lat zawodowej służby wojskowej;

Ø  Zaświadczenie z ośrodka szkolenia o uprawnieniach do prowadzenia szkoleń.

 

Uprawnionym byłym żołnierzom zawodowym, a także małżonkom oraz dzieciom pozostającym na utrzymaniu żołnierza zawodowego, który:

a)    Zginął lub poniósł śmierć w związku z wykonywanie, zadań służbowych;

b)    Zmarł w okresie 3 lat po zwolnieniu z zawodowej służby wojskowej w następstwie wypadku lub choroby pozostającej w związku wykonywaniem zadań służbowych

jest udzielana pomoc rekonwersyjna na pisemny wniosek skierowany do dyrektora WBE, właściwego ze względu na miejsce ich zamieszkania, za pośrednictwem Szefa WSzW lub wojskowego komendanta uzupełnień. 

 

 

DOKUMENTY DOŁĄCZANE DO WNIOSKU

 

A)  PRZEZ BYŁEGO ŻOŁNIERZA ZAWODOWEGO

Ø Decyzja o zwolnieniu z zawodowej służby wojskowej oraz w przypadku żołnierza zawodowego, o którym mowa w art. 120 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych, zwanej dalej „ustawą”, decyzja o przyznaniu świadczeń odszkodowawczych z tytułu wypadku lub choroby pozostających w związku z pełnieniem służby wojskowej poza granicami państwa; 

Ø Dokument potwierdzający posiadaną przez  żołnierza wysługę lat zawodowej służby wojskowej;

Ø Zaświadczenie z ośrodka szkolenia o uprawnieniach do prowadzenia szkoleń.

 

B)  PRZEZ MAŁŻONKA ŻOŁNIERZA ZAWODOWEGO

Ø Skrócony odpis aktu małżeństwa;

Ø Dokument potwierdzający zaginięcie lub śmierć żołnierza zawodowego w związku z wykonywaniem zadań służbowych;

Ø Zaświadczenie z ośrodka szkolenia o uprawnieniach do prowadzenia szkoleń.

 

C) PRZEZ DZIECI ŻOŁNIERZA ZAWODOWEGO

Ø Skrócony odpis aktu urodzenia;

Ø Dokument potwierdzający zaginięcie lub śmierć żołnierza zawodowego w związku z wykonywaniem zadań służbowych;

Ø Zaświadczenie z ośrodka szkolenia o uprawnieniach do prowadzenia szkoleń.

 

  1.  Wnioski o pomoc finansową zawsze kierowane są do dyrektora Wojskowego Biura Emerytalnego (WBE), właściwego z względu na miejsce zamieszkania uprawnionego żołnierza zawodowego (nie ze względu na miejsce stacjonowania jednostki);
  2. Dyrektor Centralnego Ośrodka Aktywacji Zawodowej (COAZ) lub kierownik Ośrodka Aktywacji Zawodowej (OAZ) ma 14 dni na przesłanie właściwego wniosku do Dyrektora WBE;
  3. We wniosku o pomoc finansową, do podania NIP zobowiązane są tylko osoby, w stosunku do których istnieje obowiązek jego posiadania lub którym został on nadany;
  4. Wniosek nie musi zawierać uzasadnienia wyboru rodzaju szkolenia;
  5. Żołnierz zawodowy może do wniosku dołączyć oświadczenie o planowanym zamiarze zwolnienia się ze służby wojskowej;
  6. Uprawnione do pomocy rekonwersyjnej dzieci żołnierzy, w wieku od 18 o 25 lat, do wniosku muszą dodatkowo dołączyć oświadczenie o stanie cywilnym, zaświadczenie o pobieraniu nauki oraz ewentualne orzeczenie o niepełnosprawności;
  7. Uprawnieni byli żołnierze zawodowi oraz osoby cywilne, którym sfinansowano przekwalifikowanie poprzez przekazanie należności z WBE do ośrodka szkolenia, przedstawiają w terminie 30 dni od daty jego zakończenia, dokument potwierdzający ukończenie szkolenia z wynikiem pozytywnym, właściwemu dyrektorowi WBE, natomiast żołnierze zawodowi – dowódcy jednostki wojskowej;
  8. Postępowanie w sprawie zwrotu kosztów wszczyna i prowadzi organ wypłacający świadczenia, a zwrot musi nastąpić w ciągu 14 dni od otrzymania wezwania;
  9. Pośrednictwo pracy dla uprawnionych prowadzą COAZ, OAZ i WSzW  (dotychczas WBE).