Strona Główna BIP Strona Główna
Formy pomocy rekonwersyjnej
 

FORMY POMOCY REKONWERSYJNEJ

 1. Informacja i doradztwo zawodowe

W ramach tej formy żołnierz zawodowy przed planowanym terminem zwolnienia ma prawo do wzięcia udziału w zajęciach grupowych trwających trzy dni, na które kieruje dowódca jednostki. Żołnierz może również zrezygnować z tych zajęć, składając pisemne oświadczenie, które jest dołączane do jego akt personalnych.

 1. Podnoszenie kwalifikacji, przyuczenie do zawodu lub przekwalifikowanie zawodowe

W ramach tej formy pokrywane są koszty:

 • uczestnictwa w różnorodnych formach kształcenia.

Dla żołnierzy i byłych żołnierzy zawodowych oraz uprawnionych rodzin:

wysokość kosztu limitów na przekwalifikowanie wynosi 75% najniższego uposażenia żołnierza zawodowego obowiązującego w dniu 1 stycznia roku kalendarzowego, w którym zainteresowany wystąpił z wnioskiem o udzielenie pomocy.

 • po 4 latach służby – 100% (tj. 2400 zł);

 • po 9 latach służby – 200% (tj. 4800 zł);

 • po 15 latach służby – 300% (tj. 7200 zł).

Wszyscy zwolnieni wskutek orzeczenia przez WKL trwałej lub czasowej niezdolności do pełnienia zawodowej służby wojskowej powstałej w następstwie wypadku lub choroby pozostających w związku z jej pełnieniem oraz uprawnieni członkowie rodzin żołnierzy zawodowych otrzymują na przekwalifikowanie zawodowe 300% limitu.

Dla żołnierzy czynnej służby wojskowej (niezawodowych) oraz uprawnionych członków ich rodzin:

Wysokość limitu wynosi 150% najniższego uposażenia zasadniczego żołnierza zawodowego obowiązującego w dniu 1 stycznia roku kalendarzowego, w którym zainteresowany wystąpił z wnioskiem o udzielenie pomocy (aktualnie 4800 zł.)

Dwukrotna wysokość ww. kwoty przysługuje żołnierzom, którzy zostali inwalidami
w następstwie wypadku lub choroby pozostających w związku z pełnieniem czynnej służby wojskowej.

Limit środków na przejazdy i zakwaterowanie wynosi (jeżeli odległość wynosi powyżej 50 kilometrów w jedną stronę) równowartość kosztów 20 przejazdów
z miejsca zamieszkania do ośrodka szkolenia (miejsca odbywania praktyki)
i z powrotem,
których koszt jednostkowy nie przekracza ceny biletu jednorazowego w 2 klasie pociągu wg taryfy pośpiesznej z uwzględnieniem przysługujących ulg, za wyjątkiem biletów na miejsca rezerwowane, sypialne lub do leżenia, a także kosztów 30 noclegów w miejscu szkolenia (praktyki), których koszt jednostkowy nie przekracza 300% ryczałtu za nocleg, określonego w przepisach dotyczących podróży służbowych pracowników sfery budżetowej na terenie kraju (dieta za podróż x 4,5).

Decyzję o udzieleniu pomocy finansowej wydaje właściwy terytorialnie dyrektor Wojskowego Biura Emerytalnego, na podstawie wniosku złożonego przez:

 • żołnierza zawodowego - za pośrednictwem dowódcy jednostki (instytucji) wojskowej;

 • pozostałe osoby - za pośrednictwem właściwego kierownika OAZ(COAZ), szefa WSzW lub komendanta WKU.

Wykazy dokumentów załączanych do wniosku przez poszczególne osoby znajdują się w dziale WAŻNE INFORMACJE

Pokrycie kosztów przekwalifikowania może nastąpić poprzez przekazanie przez WBE należności do ośrodka szkolenia na podstawie oryginału rachunku lub faktury wystawionej przez tę instytucję (sfinansowanie, dofinansowanie) lub na rachunek zainteresowanego (refundacja poniesionych kosztów).

Warunkiem uzyskania refundacji kosztów szkolenia poniesionych przez uprawnionego jest przedstawienie oryginałów rachunków potwierdzających ich opłacenie oraz zaświadczenia o ukończeniu szkolenia z wynikiem pozytywnym.

W przypadku przekazywania kosztów szkolenia bezpośrednio z WBE na rachunek instytucji szkoleniowej, uzyskujący pomoc jest także zobowiązany przedstawić
w terminie do 30 dni zaświadczenie o ukończeniu szkolenia z wynikiem pozytywnym do dyrektora WBE.

Refundacji kosztów przejazdów i noclegów związanych ze szkoleniem lub praktyką zawodową dokonują:

 • żołnierzom zawodowym - dowódcy jednostek (instytucji) wojskowych;

 • pozostałym osobom - dyrektorzy właściwych WBE.

Warunkiem uzyskania refundacji kosztów przejazdów i noclegów jest złożenie oświadczenia o poniesionych kosztach, oraz oryginałów biletów (faktur za paliwo) i rachunków.

W przypadku nieukończenia przekwalifikowania zawodowego z winy uprawnionego, jego koszty podlegają zwrotowi.

 Wykorzystana na przekwalifikowanie pomoc finansowa jest opodatkowana zgodnie z Ustawą z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

 

Kwotę przychodu należy wykazać w zeznaniu rocznym na podstawie informacji z WBE (PIT-8C).

 1. Pośrednictwo pracy.

Pomoc w zakresie doradztwa zawodowego i pośrednictwa pracy realizowana jest bezpłatnie przez właściwe organy wojskowe.

 

Dodatkowe informacje znajdują się na stronie Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Łodzi www.wszwlodz.wp.mil.pl w zakładce rekonwersja