Strona Główna BIP Strona Główna
Czym jest pomoc rekonwersyjna
 

 

CZYM JEST POMOC REKONWERSYJNA?

Jest to ogół przedsięwzięć podejmowanych wobec uprawnionych osób
w zakresie doradztwa zawodowego, przekwalifikowania zawodowego, pośrednictwa pracy i odbywania praktyk zawodowych.

 

Organy świadczące pomoc rekonwersyjną właściwe dla woj. łódzkiego:

Ø Dyrektor COAZ w Warszawie;

Ø Dyrektor WBE w Warszawie;

Ø Szef WSzW w Łodzi.

 

Ponadto do realizacji zadań z zakresu pomocy rekonwersyjnej zobowiązani są:

Ø Dowódcy jednostek wojskowych - dla podległych żołnierzy;

Ø WKU – dla byłych żołnierzy zawodowych i innych uprawnionych osób, zamieszkałych na administrowanym terenie.

o   Wojskowa Komenda Uzupełnień w Łodzi – p. Dorota STARZYŃSKA

telefon      : 261-444-348

e-mail                : wkulodz@ron.mil.pl

 
UPRAWNIENI DO KORZYSTANIA Z POMOCY REKONWERSYJNEJ
 

W TRAKCIE SŁUŻBY ŻOŁNIERZE ZAWODOWI:

  • zakresie doradztwa zawodowego, o ile pełnili zawodową służbę wojskową co najmniej trzy lata;
  • zakresie przekwalifikowania zawodowego i pośrednictwa pracy na dwa lata przed zwolnieniem z zawodowej służby wojskowej, o ile pełnili tę służbę co najmniej cztery lata;
  • zakresie praktyk zawodowych na sześć miesięcy przed zwolnieniem z zawodowej służby wojskowej, o ile pełnili zawodową służbę wojskową co najmniej dziewięć lat.
 

W OKRESIE 2 LAT OD ZWOLNIENIA ZE SŁUŻBY:

  • byli żołnierze zawodowi, którzy zostali zwolnieni z zawodowej służby wojskowej wskutek ustalenia przez wojskową komisję lekarską niezdolności do pełnienia zawodowej służby wojskowej wskutek wypadku pozostającego w związku z pełnieniem czynnej służby wojskowej albo choroby powstałej z pomocy w zakresie doradztwa zawodowego, przekwalifikowania i pośrednictwa pracy, udzielanej przez właściwe organy. w związku ze szczególnymi właściwościami lub warunkami służby wojskowej albo którzy pełnili zawodową służbę wojskową co najmniej cztery lata mogą korzystać
 

Powyższe nie dotyczy żołnierzy zwolnionych z zawodowej służby wojskowej z powodu:

Ø zrzeczenia się obywatelstwa polskiego;

Ø prawomocnego orzeczenia o wymierzeniu kary dyscyplinarnej usunięcia z zawodowej służby wojskowej

Ø prawomocnego orzeczenia środków karnych pozbawienia praw publicznych, wydalenia z zawodowej służby wojskowej lub zakazu wykonywania zawodu żołnierza zawodowego;

Ø skazania prawomocnym wyrokiem sądu na karę pozbawienia wolności (aresztu wojskowego) bez warunkowego zawieszenia jej wykonania;

Ø prawomocnego ukarania przez organ właściwego samorządu zawodowego karą zawieszenia lub pozbawienia prawa wykonywania zawodu (specjalności zawodowej).

 

 

  • Żołnierze czynnej służby wojskowej zwolnieni wskutek ustalenia przez wojskową komisję lekarską trwałej lub czasowej niezdolności do służby

w następstwie wypadku lub choroby pozostających w związku z pełnieniem czynnej służb wojskowej.

 
BEZTERMINOWO:
  •   Byli żołnierze zawodowi oraz żołnierze czynnej służby wojskowej zwolnieni wskutek ustalenia przez wojskową komisję lekarską niezdolności

o jej pełnienia, w następstwie wypadku lub choroby pozostających w związku z pełnieniem służby wojskowej poza granicami państwa, związanej z realizacją celów, o których mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998r. o zasadach użycia lub pobytu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa;

 
  •  Małżonkowie oraz dzieci pozostające na utrzymaniu:

Żołnierzy zawodowych oraz żołnierzy czynnej służby wojskowej, którzy zaginęli lub ponieśli śmierć w zawiązku z wykonywaniem zadań służbowych;

Żołnierzy zawodowych, którzy zmarli w okresie 3 lat po zwolnieniu
z zawodowej służby wojskowej w następstwie wypadku lub choroby pozostającej w związku z wykonywaniem zadań służbowych (dotyczy zmarłych po 25.06.2010r.)

 

Dodatkowe informacje znajdują się na stronie Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Łodzi www.wszwlodz.wp.mil.pl w zakładce rekonwersja