Strona Główna BIP Strona Główna
Akty prawne
 
 
AKTY PRAWNE

PODSTAWOWE


KORPUS OFICERÓW i PODOFICERÓW ZAWODOWYCH

 • Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 09 marca 2010 r. w sprawie powoływania do zawodowej służby wojskowej (Dz. U. z 2015 r., poz. 1299).
 • Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 lutego 2010 r. w sprawie przeprowadzania sprawdzianu sprawności fizycznej żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 848).

KORPUS SZEREGOWYCH ZAWODOWYCH

 • Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 09 marca 2010 r. w sprawie powoływania do zawodowej służby wojskowej (Dz. U. z 2015 r., poz. 1299).
 • Ustawa z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Sił zbrojnych RP (Dz. U. z 2018 r., poz. 133).
 • Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 31 października 2014 r. z sprawie ewidencji wojskowej żołnierzy zawodowych(Dz. U. z 2014 r., poz. 1638 z późn. zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 lutego 2010 r. w sprawie przeprowadzenia sprawdzianu sprawności fizycznej żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 848).
 • Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie określania grup uposażenia (Dz. U. z 2014 r., poz. 617).
 • Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie stawek uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2278).
 • Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 05 marca 2010 r. w sprawie należności pieniężnych żołnierzy zawodowych pełniących służbę poza granicami państwa (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1578).
 • Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 marca 2014 r. w sprawie gratyfikacji urlopowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 411).
 • Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie świadczeń socjalno – bytowych dla żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2010 r., Nr 87 poz. 565 z późn. zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie trybu przyznawania nagród uznaniowych i zapomóg żołnierzom zawodowym (Dz. U. z 2014 r., poz. 750).
 • Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 września 2014 r. w sprawie wysokości funduszu na nagrody uznaniowe i zapomogi dla żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1365).
 • Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 lipca 2014 r. w sprawie należności pieniężnych żołnierzy zawodowych za przeniesienia, przesiedlenia i podróże służbowe (Dz. U. z 2014 r., poz. 1003).
 • Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 04 lutego 2015 r. w sprawie badań psychologicznych osób zgłaszających chęć pełnienia zawodowej służby wojskowej (Dz. U. z 2015 r. poz. 245).
 • Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 31 października 2014 r. w sprawie umundurowania oraz wyekwipowania żołnierzy zawodowych i żołnierzy pełniących służbę kandydacką (Dz. U. z 2014 r., poz. 1615).
 • Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 03 grudnia 2014 r. w sprawie równoważnika pieniężnego przysługującego żołnierzom zawodowymi i żołnierzom pełniącym służbę kandydacką w zamian za bezpłatne wyżywienie niewydane w naturze (Dz. U. z 2014 r., poz. 1841).
 • Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 04 grudnia 2014 r. w sprawie w sprawie bezpłatnego wyżywienia żołnierzy zawodowych i żołnierzy pełniących służbę kandydacką (Dz. U. z 2015 r., poz. 42 z póżn. zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie czasu służby żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 122 poz. 786 z późn. zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie urlopów żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1503 z późn. zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 września 2014 r. w sprawie nauki żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1352).
 • Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 07 października 2009 r. w sprawie wykonywania pracy zarobkowej lub prowadzenia działalności gospodarczej przez żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2009 r., Nr 176 poz. 1366).
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie stopni wojskowych, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Służby Celno-Skarbowej, Państwowej Straży Pożarnej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Wywiadu Wojskowego i Służby Kontrwywiadu Wojskowego odpowiadających stopniom policyjnym (Dz.U. 2017 poz. 408).
 • Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 01 czerwca 2010 r. w sprawie nadawania, potwierdzania, podwyższania i utraty klasy kwalifikacyjnej przez podoficerów i szeregowych zawodowych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 270).
 • Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 09 września 2014 r. w sprawie trybu wyznaczania żołnierzy zawodowych na stanowiska służbowe i zwalniania z tych stanowisk (Dz. U. 2014 r., poz. 1292 z późn. zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 maja 2014 r. w sprawie opiniowania żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 764).
 • Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 maja 2014 r. w sprawie zwalniania żołnierzy zawodowych z zawodowej służby wojskowej (Dz. U. z 2014 r., poz. 670 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 10 grudnia 1993 r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin (Dz. U. z 2017 r.poz. 2225 z późn. zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie organów przedstawicielskich żołnierzy zawodowych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1184).
 • Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 03 czerwca 2015 r. w sprawie orzekania o zdolności do zawodowej służby wojskowej oraz właściwości i trybu postepowania wojskowych komisji lekarskich w tych sprawach (Dz. U. z 2015 r., poz. 761 z późn. zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 stycznia 2015 r. w sprawie przypadków, w których żołnierze zawodowi i żołnierze pełniący służbę kandydacką są zwolnieni z obowiązku noszenia umundurowania i oznak wojskowych (Dz. U. z 2015 r., poz. 134).
 • Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie w sprawie równoważników pieniężnych przysługujących żołnierzom zawodowym oraz żołnierzom pełniącym służbę kandydacką w zamian za umundurowanie i wyekwipowanie niewydane w naturze (Dz. U. z 2015 r., poz. 146).
 • Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 stycznia 2015 r. w sprawie rodzajów i norm uzbrojenia żołnierzy zawodowych i żołnierzy pełniących służbę kandydacką (Dz. U. z 2015 r., poz. 147 z późn. zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie rodzajów, zestawów i wzorów oraz noszenia umundurowania i oznak wojskowych przez żołnierzy zawodowych i żołnierzy pełniących służbę kandydacką (Dz. U. z 2015 r., poz. 173).
 • Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 02 czerwca 2015 r. w sprawie noszenia uzbrojenia żołnierzy zawodowych i żołnierzy pełniących służbę kandydacką (Dz. U. z 2015 r., poz. 834).
 • Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 03 listopada 2015 r. w sprawie wypłaty świadczenia mieszkaniowego (Dz. U. z 2016 r., poz. 185 z późn. zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 grudnia 2001 r. w sprawie dodatkowych warunków fizycznych i psychicznych oraz kwalifikacji żołnierzy Żandarmerii Wojskowej (Dz. U. 2001 r. Nr 157, poz.1846 z późn. zm.).

OKRESOWA SŁUŻBA WOJSKOWA

 • Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie pełnienia służby okresowej (Dz. U. z 2015 r., poz. 36).
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 lipca 2010 r. w sprawie przyznawania świadczeń żołnierzom rezerwy posiadającym przydziały kryzysowe (Dz. U. z 2010 r., Nr 145 poz. 971).
 • Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 lipca 2017 r. w sprawie świadczenia pieniężnego przysługującego pracodawcom zatrudniającym żołnierzy rezerwy posiadających nadany przydział kryzysowy za okres odbywania przez tych żołnierzy ćwiczeń wojskowych lub pełnienia okresowej służby wojskowej oraz żołnierzy pełniących terytorialną służbę wojskową rotacyjnie (Dz. U. z 2017 r., poz. 1497).
 • Ustawa z dnia 17 grudnia 1974 r. o uposażeniu żołnierzy niezawodowych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2146)
 • Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie mianowania na stopnie wojskowe (Dz. U. z 2015 r., poz. 307 z późn. zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie urlopów żołnierzy w czynnej służbie wojskowej (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1341).
 • Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 maja 2004 r. w sprawie należności żołnierzy niezawodowych za podróże służbowe (Dz. U. z 2004 r., Nr 135 poz .1448 z późn. zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie opiniowania żołnierzy rezerwy (Dz. U. z 2015 r., poz.697).
 • Ustawa z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Sił zbrojnych RP (Dz. U. z 2018 r., poz. 133).
 • Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 04 marca 2011 r. w sprawie wyżywienia żołnierzy w czynnej sł. wojsk. (Dz. U. z 2011 r., Nr 63 poz.327 z późn. zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 13 maja 2010 r. w sprawie przypadków, zasad i norm otrzymywania przez żołnierzy odbywających czynną służbę wojskową równoważnika pieniężnego w zamian za przybory i środki do utrzymania higieny osobistej oraz konserwacji obuwia niewydane w naturze (Dz. U. z 2016 r., poz. 1800).
 • Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 09 lutego 2016 r. w sprawie umundurowania i wyekwipowania żołnierzy w czynnej służbie wojskowej (Dz. U. z 2016 r., poz. 310).
 • Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z 17 lutego 2015 r. w sprawie płatności uposażenia i innych należności pieniężnych oraz pokrywania przez SZ RP kosztów pogrzebu żołnierzy niezawodowych (Dz. U. z 2015 r., poz. 309 z późn. zm.).
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z 14 kwietnia 2016 r. w sprawie warunków przyznawania świadczeń żołnierzom wyznaczonym lub skierowanym do pełnienia okresowej służby wojskowej poza granicami państwa (Dz. U. z 2016 r., poz. 510).

SZKOLNICTWO WOJSKOWE


NARODOWE SIŁY REZERWOWE

 • Ustawa z dnia 17 grudnia 1974 r. o uposażeniu żołnierzy niezawodowych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2146).
 • Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 07 kwietnia 2015 r. w sprawie przydziałów kryzysowych (Dz. U. z 2015 r., poz. 575).
 • Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 07 września 2015 r. w sprawie zawierania kontraktów na wykonywanie obowiązków w ramach Narodowych Sił Rezerwowych (Dz. U. 2015 r., poz. 1518).
 • Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 lipca 2017 r. w sprawie świadczenia pieniężnego przysługującego pracodawcom zatrudniającym żołnierzy rezerwy posiadających nadany przydział kryzysowy za okres odbywania przez tych żołnierzy ćwiczeń wojskowych lub pełnienia okresowej służby wojskowej oraz żołnierzy pełniących terytorialną służbę wojskową rotacyjnie (Dz. U. z 2017 r., poz. 1497).
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 lipca 2010 r. w sprawie przyznawania świadczeń żołnierzom rezerwy posiadającym przydziały kryzysowe (Dz. U. 2010 r. Nr 145, poz. 971).
 • Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie stawek uposażenia zasadniczego żołnierzy niezawodowych oraz dodatków do uposażenia zasadniczego żołnierzy niezawodowych (Dz. U. z 2017 r., poz. 171).
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie sposobu ustalania i trybu wypłacania świadczenia pieniężnego żołnierzom rezerwy oraz osobom przeniesionym do rezerwy niebędącym żołnierzami rezerwy (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 881).
 • Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 stycznia 2011 r. w sprawie warunków i trybu przyznawania nagród i zapomóg żołnierzom niezawodowym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1656 ).
 • Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 08 stycznia 2015 r. w sprawie funduszów na nagrody i zapomogi oraz źródeł ich finansowania (Dz. U. z 2015 r., poz. 77).
 • Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 maja 2004 r. w sprawie należności żołnierzy niezawodowych za podróże służbowe (Dz. U. z 2004 r. Nr 135, poz. 1448 z późn. zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 marca 2004 r. w sprawie wzywania osób podlegających powszechnemu obowiązkowi obrony przez organy wojskowe (Dz. U. 2004 r. Nr 50, poz. 484 z późn. zm.).
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 września 2010 r. w sprawie określenia wzorów kart powołania i ich przeznaczenia, a także wzorów obwieszczeń (Dz. U. 2015 r., poz. 1664 z późn. zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 czerwca 2015 r. w sprawie ćwiczeń wojskowych (Dz. U. z 2015 r., poz. 950).
 • Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie pełnienia okresowej służby wojskowej (Dz. U. 2015 r., poz. 36).

SŁUŻBA PRZYGOTOWAWCZA

 • Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 marca 2015 r. w sprawie służby przygotowawczej (Dz. U. z 2015 r., poz. 449).
 • Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie stawek uposażenia zasadniczego dla żołnierzy pełniących służbę przygotowawczą (Dz. U. z 2010 r. Nr 41, poz. 241).
 • Ustawa z dnia 17 grudnia 1974 r. o uposażeniu żołnierzy niezawodowych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2146).
 • Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie stawek uposażenia zasadniczego żołnierzy niezawodowych oraz dodatków do uposażenia zasadniczego żołnierzy niezawodowych (Dz. U. z 2017 r., poz. 171).
 • Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie urlopów żołnierzy w czynnej służbie wojskowej (Dz. U. z 2010 r. Nr 64, poz. 397 z późn. zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 stycznia 2011 r. w sprawie warunków i trybu przyznawania nagród i zapomóg żołnierzom niezawodowym (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1656).
 • Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 maja 2004 r. w sprawie należności żołnierzy niezawodowych za podróże służbowe (Dz. U. z 2004 r. Nr 135, poz. 1448 z późn. zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 13 maja 2010 r. z sprawie przypadków, zasad i norm otrzymywania przez żołnierzy odbywających czynną służbę wojskową równoważnika pieniężnego w zamian za przybory i środki do utrzymania higieny osobistej oraz konserwacji obuwia niewydane w naturze (t.j. Dz. U. 2014 r., poz. 689).
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie trybu zwrotu organom samorządu terytorialnego wydatków poniesionych na należności i opłaty mieszkaniowe (Dz. U. z 2015 r., poz. 976).
 • Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie mianowania na stopnie wojskowe (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 307 z późn. zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie badań psychologicznych osób powoływanych do czynnej służby wojskowej (Dz. U. z 2016 r., poz. 632).
 • Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 marca 2004 r. w sprawie wzywania osób podlegających powszechnemu obowiązkowi obrony przez organy wojskowe (Dz. U. 2004 r. Nr 50, poz. 484 z późn. zm.).
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 września 2015 r. w sprawie określenia wzorów kart powołania i ich przeznaczenia, a także wzorów obwieszczeń (Dz. U. 2015 r., poz. 1664 z późn.zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 sierpnia 2015 r. w sprawie trybu zawieszania spłat pożyczek i kredytów osobom spełniającym powszechny obowiązek obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz członkom ich rodzin (Dz. U. 2015 r., poz. 1318).
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 września 2006 r. w sprawie szczególnych uprawnień żołnierzy w czynnej służbie wojskowej do przejazdów na koszt wojska (t.j. Dz. U. 2014 r., poz. 207).
 • Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 09 lutego 2016 r. w sprawie umundurowania i wyekwipowania żołnierzy w czynnej służbie wojskowej (Dz. U. z 2016 r., poz. 310).

KWALIFIKACJA WOJSKOWA

 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 listopada 2009 r. w sprawie rejestracji osób na potrzeby prowadzenia kwalifikacji wojskowej oraz założenia ewidencji wojskowej (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 991).
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 listopada 2009 r. w sprawie kwalifikacji wojskowej (Dz. U. z 2017 poz. 1980.).
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej (Dz. U. z 2017 r.  poz. 944).
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 listopada 2009 r. w sprawie komisji lekarskich orzekających o stopniu zdolności do czynnej służby wojskowej osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej (Dz. U. z 2013 r., poz. 735).
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 listopada 2017r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2018 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2254).
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922). 
 • Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o służbie zastępczej (Dz. U. z 2018 r., poz. 885). 
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2004 r. w sprawie zawiadamiania wojskowych komendantów uzupełnień o osobach podlegających obowiązkowi czynnej służby wojskowej oraz wydawania przez pracodawców, szkoły i inne jednostki organizacyjne zaświadczeń w sprawach powszechnego obowiązku obrony (Dz. U. z 2004 r., Nr 145, poz. 1539 z późn. zm.). 
 • Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 8 października 2010 r. w sprawie prowadzenia ewidencji wojskowej (Dz. U. z 2010 r., Nr 199, poz. 1321 z późn. zm.). 
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu ustalania dodatkowego wynagrodzenia osób wchodzących w skład komisji lekarskich oraz pracowników średniego personelu medycznego wyznaczonych do powiatowych komisji lekarskich orzekających o stopniu zdolności do czynnej służby wojskowej osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej (Dz. U. z 2012 r., poz. 51)
 • Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 września 2015 r. w sprawie zawierania kontraktów na wykonywanie obowiązków w ramach Narodowych Sił Rezerwowych (Dz. U. z 2015 r., poz. 1518). 
 • Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie powoływania do terytorialnej służby wojskowej i sposobu jej pełnienia (Dz. U. z 2017 r., poz. 465). 
 • Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 kwietnia 2015 r. w sprawie przydziałów kryzysowych (Dz. U. z 2015 r., poz. 575). 
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 lipca 2010 r. w sprawie przyznawania świadczeń żołnierzom rezerwy posiadającym przydziały kryzysowe (Dz. U. z 2010 r., Nr 145, poz. 971).
 • Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 marca 2015 r. w sprawie służby przygotowawczej (Dz. U. z 2015 r., poz. 449).
 • Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie orzekania o zdolności do czynnej służby wojskowej oraz trybu postępowania wojskowych komisji lekarskich w tych sprawach (Dz.U. 2018 poz. 258)

EWIDENCJA WOJSKOWA


SŁUŻBA WOJSKOWA ŻOŁNIERZY REZERWY


REKONWERSJA

 • Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 czerwca 2009r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu korzystania przez żołnierzy zwolnionych z czynnej służby wojskowej, a także małżonków oraz dzieci pozostających na utrzymaniu żołnierzy którzy zaginęli lub ponieśli śmierć w związku z wykonywaniem zadań służbowych, z pomocy w zakresie podnoszenia kwalifikacji, przekwalifikowania, doradztwa zawodowego lub pośrednictwa pracy.(Dz. U. nr 94, poz. 778 z 2009r.)
 • Decyzja  nr 440/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 października 2007r. w sprawie działalności rekonwersyjnej w resorcie obrony narodowej.
 • Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. (Dz. U. 2017., poz. 1065)
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 czerwca 2007r. w sprawie stanowisk pracy związanych z obronnością kraju w administracji publicznej.
  (Dz. U. 2007 nr 106 poz. 724)
 • Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 maja 2007r. w sprawie określenia organów wojskowych właściwych do ewidencjonowania stanowisk pracy związanych z obronnością kraju (Dz. U. 2007 nr 99 poz. 669)

WETERANI DZIAŁAŃ POZA GRANICAMI KRAJU

 • Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. z 2011 r. Nr 205 poz. 1203 z późn. zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z 20 stycznia 2012 r. w sprawie warunków i trybu przyznawania zapomóg weteranom – żołnierzom lub weteranom poszkodowanym – żołnierzom oraz sposobu tworzenia funduszu zapomogi (Dz. U. z 2012 r., poz. 105).
 • Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z 9 lutego 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania weteranowi poszkodowanemu – żołnierzowi pomocy finansowej na naukę (Dz. U. z 2012 r., poz. 187).
 • Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z 16 lutego 2012 r. w sprawie wzoru legitymacji weterana i weterana poszkodowanego oraz trybu ich wydania, wymiany lub zwrotu (Dz. U. z 2012 r., poz. 229).
 • Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z 23 marca 2012 r. w sprawie dokumentu potwierdzającego uprawnienia do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej przysługujących uprawnionemu żołnierzowi lub pracownikowi i weteranowi poszkodowanemu (Dz. U. z 2012 r., poz. 345 z póżn. zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z 5 marca 2012 r. w sprawie umundurowania i wyekwipowania wyjściowego weteranów poszkodowanych – żołnierzy (Dz. U. z 2012 r., poz. 289).
 • Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z 12 marca 2012r. w sprawie pomocy psychologicznej udzielanej weteranowi – żołnierzowi lub weteranowi poszkodowanemu – żołnierzowi oraz najbliższym członkom jego rodziny (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1791).
 • Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z 15 marca 2012 r. w sprawie określenia wzoru, trybu przyznawania, wręczania i noszenia wojskowej odznaki "Za Rany i Kontuzje" (Dz. U. z 2012 r., poz.322).
 • Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie warunków i trybu ubiegania się o dofinansowanie kosztów zaopatrzenia w wyroby medyczne stosowane w leczeniu urazów i chorób nabytych przez weterana poszkodowanego-żołnierza podczas wykonywania zadań poza granicami państwa (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 687).
 • Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z 23 marca 2012 r. w sprawie sposobu dofinansowania pobytu weterana – żołnierz i weterana poszkodowanego – żołnierza w Domu Weterana (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1653).
 • Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z 23 marca 2012 r. w sprawie świadczeń opieki zdrowotnej niezakwalifikowanych jako świadczenia gwarantowane oraz odpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych weteranom poszkodowanym (Dz. U. z 2012 r., poz. 339 z późn. zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z 26 marca 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu ubiegania się o dofinansowanie kosztów zaopatrzenia w produkty lecznicze stosowane u uprawnionego żołnierza lub pracownika (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1729).
 • Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z 28 marca 2012 r. w sprawie monitorowania realizacji świadczeń opieki zdrowotnej weteranów poszkodowanych – żołnierzy (Dz. U. z 2012 r., poz. 351 z późn. zm.).
 • Decyzja Nr 463/MON Ministra Obrony Narodowej z 16 listopada 2015 r. w w sprawie organizacji i funkcjonowania systemu pomocy poszkodowanym żołnierzom i pracownikom wojska oraz członkom rodzin zmarłych żołnierzy i pracowników wojska (Dz. Urz. z 2015 r., poz. 321).

ŚWIADCZENIA NA RZECZ OBRONY

 


WOJSKA OBRONY TERYTORIALNEJ

 • Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie stawek uposażenia zasadniczego żołnierzy niezawodowych oraz dodatków do uposażenia zasadniczego żołnierzy niezawodowych (Dz. U. z 2017 r., poz. 171).
 • Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dn. 05.01.2017r. zmieniającej rozporządzenie w sprawie płatności uposażenia i innych należności pieniężnych oraz pokrywania przez Siły Zbrojne RP kosztów pogrzebu żołnierzy niezawodowych (Dz. U. 2017 poz. 72).
 • Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dn. 24.02.2017r. w sprawie powoływania do terytorialnej służby woskowiej i sposobu jej pełnienia (Dz. U. 2017 poz. 465).
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 września 2010 r. w sprawie określenia wzorów kart powołania i ich przeznaczenia, a także wzorów obwieszczeń (Dz. U. 2015 r., poz. 1664 z późn. zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dn. 14.03.2017r. w sprawie udzielenia żołnierzom pełniącym terytorialną służbę wojskową dofinansowania kosztów studiów , nauki, stażu, kursu lub specjalizacji(Dz. U. 2017 poz. 629).
 • Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dn. 24.03.2017r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urlopów żołnierzy  w czynnej służbie wojskowej (Dz. U. 2017 poz. 727).
 • Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 lipca 2017r. w sprawie świadczenia pieniężnego przysługującego pracodawcom zatrudniającym żołnierzy rezerwy posiadających nadany przydział kryzysowy za okres odbywania przez tych żołnierzy ćwiczeń wojskowych lub pełnienia okresowej służby wojskowej oraz żołnierzy pełniących terytorialną służbę wojskową rotacyjnie(Dz. U. 2017 poz. 1497).
 • Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 marca 2018 r. sprawie ustalania i wypłacania świadczenia pieniężnego żołnierzom pełniącym terytorialną służbę wojskową rotacyjnie (Dz.U. 2018 poz. 642)

 


INNE DOKUMENTY NORMATYWNE

 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 września 2006 r. w sprawie szczególnych uprawnień żołnierzy w czynnej służbie wojskowej do przejazdów na koszt wojska (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 207).
 • Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 sierpnia 2015 r. w sprawie trybu zawieszania spłat pożyczek i kredytów osobom spełniającym powszechny obowiązek obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz członkom ich rodzin (Dz. U. 2015 r., poz. 1318).
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie wojewódzkich sztabów wojskowych i wojskowych komend uzupełnień (Dz. U. z 2017 r., poz. 626 z późn. zm.).