Strona Główna BIP Strona Główna
Rejestracja
 

      REJESTRACJA
 

Co to jest rejestracja?  


 

Rejestrację prowadzi się na potrzeby założenia ewidencji wojskowej oraz prowadzenia kwalifikacji wojskowej. Rejestrację prowadzi się na podstawie danych osobowych uzyskanych z ewidencji ludności prowadzonej przez wójtów lub burmistrzów (prezydentów miast).


 

Prowadzenie rejestracji nie wymaga zgłoszenia się, zgody lub powiadomienia osoby podlegającej rejestracji. 


 

 Rejestrację prowadzi wójt lub burmistrz (prezydent miasta) właściwy ze względu na miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące osoby objętej rejestracją w dniu ukończenia przez nią osiemnastu lat życia.

W pozostałych przypadkach właściwość miejscową ustala się według przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego. 


 

 

Kto podlega rejestracji?

Rejestracji podlegają obywatele polscy, którzy ukończyli osiemnaście lat życia.


 

Podstawa prawna >> czytaj tutaj.