Strona Główna BIP Strona Główna
Kwalifikacja wojskowa 2011r.
 

 

KWALIFIKACJA WOJSKOWA W 2011r.

na administrowanym terenie -> więcej

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2011r. (Dz.U. Nr 40, poz. 209), w dniach od 04 kwietnia do 30 czerwca 2011 r. na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zostanie przeprowadzona kwalifikacja wojskowa. Potrwa 88 dni kalendarzowych (61 dni roboczych) i obejmie około 300 tysięcy osób. Kwalifikację przeprowadzą wojewodowie przy współudziale szefów wojewódzkich sztabów wojskowych oraz starostów, wójtów, burmistrzów (prezydentów miast).

Tegoroczna kwalifikacja dotyczy m.in.:

  • mężczyzn urodzonych w 1992 roku,
  • mężczyzn urodzonych w latach 1987-1991, którzy nie mają jeszcze określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej,
  • osób urodzonych w latach 1990 - 1991, które zostały przez powiatowe komisje lekarskie uznane za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej. Dotyczy to osób, których niezdolność do służby upływa przed zakończeniem kwalifikacji,
  • osób urodzonych w latach 1990 – 1991, które zostały przez powiatowe komisje lekarskie uznane za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej, a ich niezdolność do służby kończy się po 30 czerwca br. czyli po tegorocznej kwalifikacji wojskowej. Jednocześnie osoby te, przed zakończeniem tegorocznej kwalifikacji złożyły wniosek o zmianę przyznanej im wcześniej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej,
  • osób urodzonych w latach 1990 – 1991, które zostały uznane za zdolne do czynnej służby wojskowej i złożyły wnioski o zmianę przyznanej wcześniej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej. Dotyczy to tylko tych osób, które nie zostały przeniesione do rezerwy,
  • kobiet urodzonych w latach 1987-1992, które posiadają kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej oraz kobiet, które w roku szkolnym lub akademickim 2010/2011 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych,
  • osób, które ukończyły 18 lat i zgłosiły się jako ochotnicy do pełnienia służby wojskowej.

Na terenie administrowanym przez Wojskową Komendę Uzupełnień w Łodzi kwalifikacja wojskowa trwać będzie od 4 kwietnia do 22 czerwca br. i obejmie około 8000 osób, głównie mężczyzn z rocznika 1992 oraz kobiet urodzonych w latach 1987-92, które kończą naukę w szkołach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych. Zgodnie z Obwieszczeniem nr 4/2011 Wojewody Łódzkiego z dnia 14 marca 2011 r. w sprawie ogłoszenia kwalifikacji wojskowej w 2011 roku na obszarze województwa łódzkiego na terenie administrowanym przez Wojskową Komendę Wojskową w Łodzi funkcjonować będą 11 powiatowe komisje lekarskie, w niżej podanych terminach i miejscach:

-       miasto Łódź, dzielnica Łódź - Bałuty - w lokalu przy ul. Zachodniej nr 47, od dnia 4 kwietnia do dnia 3 czerwca 2011 r., w godz. 9.00 – 15.00,

-       miasto Łódź, dzielnica Łódź - Górna - w lokalu przy Al. Politechniki nr 32, od dnia 26 kwietnia do dnia 29 kwietnia i od dnia 4 maja do dnia 17 czerwca 2011 r., w godz. 9.00 –15.00,

-       miasto Łódź, dzielnica Łódź - Polesie - w lokalu przy ul. Olimpijskiej nr 9, od dnia 4 maja do dnia 22 czerwca 2011 r., w godz. 7.30 – 16.00,

-       miasto Łódź, dzielnica Łódź - Śródmieście - w lokalu przy ul. Piotrkowskiej nr 153, od dnia 4 kwietnia do dnia 4 maja 2011 r., w godz. 8.00 – 15.30,

-       miasto Łódź, dzielnica Łódź - Widzew - w lokalu przy Al. Piłsudskiego nr 100, od dnia 4 kwietnia do dnia 13 maja 2011 r., w godz. 8.00 – 15.00,

-       powiat brzeziński - w Brzezinach, w lokalu przy ul. Reformackiej nr 9, od dnia 6 czerwca do dnia 17 czerwca 2011 r., w godz. 8.00 – 15.00,

-       powiat łęczycki - w Łęczycy, w lokalu przy Al. Jana Pawła II nr 11, od dnia 4 kwietnia do dnia 21 kwietnia 2011 r., w godz. 8.00 – 15.00,

-       powiat łódzki wschodni - w Łodzi, w lokalu przy ul. Sienkiewicza nr 3, od dnia 9 maja do dnia 2 czerwca 2011 r., w godz. 9.00 – 15.00,

-       powiat pabianicki - w Pabianicach, w lokalu przy ul. Jana Pawła II nr 68, od dnia 4 kwietnia do dnia 29 kwietnia i od dnia 9 maja do dnia 23 maja 2011 r., w godz. 9.00 – 15.00,

-       powiat poddębicki - w Poddębicach, w lokalu przy ul. Łęczyckiej nr 16, od dnia 11 kwietnia do dnia 26 kwietnia 2011 r., w godz. 7.50 – 15.00,

-       powiat zgierski - w Zgierzu, w lokalu przy ul. A. Struga nr 13-21, od dnia 9 maja do dnia17 czerwca 2011 r., w godz. 12.00 – 18.00.

 

Określenia siedzib i terytorialnego zasięgu działania komisji lekarskich reguluje Rozporządzenie Nr 1/2011 Wojewody Łódzkiego z dnia 16 marca 2011 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2011 r. na terenie województwa łódzkiego oraz określenia siedzib i terytorialnego zasięgu działania komisji lekarskich.
Osoby wezwane do kwalifikacji wojskowej są obowiązane zgłosić się na wezwanie w miejscu i terminie określonym w wezwaniu. Powinni ze sobą posiadać:

 

-       dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości,

-       dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się do kwalifikacji wojskowej, jeżeli stawienie się do kwalifikacji wojskowej w terminie określonym w wezwaniu nie było możliwe;

-       dokumentację medyczną, w tym wyniki badań specjalistycznych, przeprowadzonych w okresie dwunastu miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej;

-       aktualną fotografię o wymiarach 3 x 4 cm, bez nakrycia głowy;

-       dokumenty stwierdzające poziom wykształcenia lub pobieranie nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe.

 

UWAGA !

 

-       Nieotrzymanie wezwania imiennego nie zwalnia osoby podlegającej kwalifikacji wojskowej od obowiązku stawienia się w terminie i miejscu wskazanym w obwieszczeniu,

-       W razie niestawienia się do kwalifikacji wojskowej bez uzasadnionej przyczyny, nałożona zostanie na osobę podlegającą kwalifikacji wojskowej grzywna w celu przymuszenia.

 

P R Z E N O S Z E N I E  D O  R E Z E R W Y

Osoby, wobec których orzeczona zostanie kategoria zdolności „A”, „B” lub „D” do czynnej służby wojskowej, po uprawomocnieniu się orzeczenia powiatowej komisji lekarskiej (co następuje po 14 dniach od wydania orzeczenia) zostaną przeniesione z urzędu do rezerwy, co oznacza, że tym samym będą miały uregulowany stosunek do służby wojskowej.