Strona Główna BIP Strona Główna
Informacje ogólne
 

  

INFORMACJE OGÓLNE


Służba Przygotowawcza - to rodzaj czynnej służby wojskowej dla ochotników posiadających uregulowany stosunek do służby wojskowej, a także innych osób nie podlegających obowiązkowi odbycia zasadniczej służby wojskowej lub przeszkolenia wojskowego. Powołanie do tej służby powstaje w drodze dobrowolnego zgłoszenia się do jej pełnienia. Służba przygotowawcza, ze względu na limity przyjęć oraz konkursowy charakter wyłonienia najlepszych kandydatów - jest służbą dla wybranych.
O możliwości powołania do służby przygotowawczej decyduje powołana do tego celu w WKU komisja, która oceni predyspozycje kandydata, w tym
posiadane uprawnienia i kwalifikacje oraz przeprowadzi z kandydatem rozmowę kwalifikacyjną.

Do służby przygotowawczej może być powołana osoba:

 1. Nie karana za przestępstwo umyślne.

 2. Posiadająca obywatelstwo polskie.

 3. Posiadająca odpowiednią zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia czynnej służby wojskowej.

 4. Posiadająca ukończone co najmniej osiemnaście lat.

 5. Posiadająca wykształcenie:

  • co najmniej gimnazjalne – w przypadku kształcenia na potrzeby korpusu szeregowych,

  • co najmniej średnie – w przypadku kształcenia na potrzeby korpusu podoficerów,

  • co najmniej wyższe – w przypadku kształcenia na potrzeby korpusu oficerów.”

 Żołnierzy służby przygotowawczej kształcą na potrzeby korpusu:

 1. Oficerów – uczelnie wojskowe.

 2. Podoficerów – szkoły podoficerskie.

 3. Szeregowych – ośrodki szkolenia.

Żołnierzy służby przygotowawczej w ramach kształcenia można szkolić również w jednostkach wojskowych. Służba przygotowawcza kończy się egzaminem.

Z dniem rozpoczęcia pełnienia służby przygotowawczej żołnierze służby przygotowawczej otrzymują bez szczególnego nadania tytuł:

 1. Podchorążego - jeżeli kształcą się na oficera.

 2. Kadeta - jeżeli kształcą się na podoficera.

 3. Elewa - jeżeli kształcą się na szeregowego.

Czas trwania służby przygotowawczej wynosi:

 1. Dla żołnierza kształcącego się na oficera – do sześciu miesięcy.

 2. Dla żołnierza kształcącego się na podoficera – do pięciu miesięcy.

 3. Dla żołnierza kształcącego się na szeregowego – do czterech miesięcy.


Uprawnienia żołnierza odbywającego służbę przygotowawczą:

1)  Uprawnienia pracownicze – na zasadach jak dla żołnierzy zasadniczej służby wojskowej (art. 133 ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP);

2)   Okres pełnienia służby wlicza się pracownikowi do okresu zatrudnienia
w zakresie wszystkich uprawnień wynikających ze stosunku pracy;

3)   Pracodawca udziela pracownikowi urlopu bezpłatnego na okres trwania służby.
W czasie trwania urlopu bezpłatnego pracownik zachowuje wszystkie uprawnienia wynikające ze stosunku pracy, z wyjątkiem prawa do wynagrodzenia;

 4)   Żołnierzom pełniącym służbę przygotowawczą przysługuje uposażenie zasadnicze, dodatki do uposażenia zasadniczego i inne należności:

 • dla szeregowego 30 % najniższego uposażenia zasadniczego żołnierza zawodowego, co wynosi 960 zł;

 • dla podoficera 40 % najniższego uposażenia zasadniczego żołnierza zawodowego, co wynosi 1280 zł;

 • dla oficera 60 % najniższego uposażenia zasadniczego żołnierza zawodowego,
  co wynosi 1920 zł.”

 

5)  Dodatkowo żołnierzom odbywającym służbę przygotowawczą przysługują:

 • nagrody, zapomogi i zasiłki pogrzebowe;

 • należności za podróże służbowe;

 • odprawa w związku ze zwolnieniem ze służby przygotowawczej.

6)  Prawo do urlopów: wypoczynkowego (jednorazowo 5 dni po 2 miesiącach służby), okolicznościowego, zdrowotnego i nagrodowego;

7) Żołnierzom posiadającym na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny w czasie odbywania służby przysługuje zasiłek w kwocie minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w grudniu roku poprzedniego. Żołnierzom uznanym za posiadających na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny i żołnierzom uznanych za samotnych, w okresie odbywania przez nich czynnej służby wojskowej, z wyjątkiem okresowej służby wojskowej, na ich udokumentowany wniosek pokrywa się:

 • należności z tytułu najmu lokalu mieszkalnego zajmowanego na podstawie decyzji administracyjnej;

 • należności z tytułu zajmowania spółdzielczego lokalu mieszkalnego typu lokatorskiego;

 • bieżące opłaty eksploatacyjne z tytułu zajmowania spółdzielczego lokalu, mieszkalnego typu własnościowego;

 • należności z tytułu zajmowania lokalu mieszkalnego na podstawie umowy najmu;

 • bieżące należności z tytułu zajmowania lokalu mieszkalnego, albo domu mieszkalnego, stanowiącego przedmiot własności żołnierza.

zawiesza się spłatę:

 • pożyczki uzyskanej z zakładowego funduszu mieszkaniowego;

 • kredytu lub pożyczki udzielonej przez banki lub instytucje uprawnione do udzielania kredytów lub pożyczek, chyba, że strony w umowie postanowiły inaczej.

Czas trwania służby przygotowawczej w przypadku absolwentów szkół realizujących programy innowacyjne lub eksperymentalne przysposobienie obronne lub edukacji dla bezpieczeństwa oraz członków organizacji pozarządowych, którzy odbyli w tych szkołach lub organizacjach pozarządowych szkolenie odpowiadające w określonym zakresie programowi kształcenia realizowanemu w ramach służby przygotowawczej, może być ograniczony – stosownie do regulaminu kształcenia tej służby – pod warunkiem zawarcia porozumienia w tej sprawie przez szkołę lub organizację pozarządową z komendantem szkoły wojskowej lub ośrodka szkolenia. Porozumienie wymaga zatwierdzenia przez Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego.

Służba przygotowawcza w przypadku studentów uczelni wyższych może być pełniona w kilku okresach, w czasie letnich przerw wakacyjnych.

Okres pełnienia służby przygotowawczej wlicza się pracownikowi do okresu zatrudnienia w zakresie wszystkich uprawnień wynikających ze stosunku pracy.

 

Podstawa prawna >> czytaj tutaj.

Szczegółowe informacje dotyczące naboru kandydatów - do Służby Przygotowawczej można uzyskać w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Łodzi
w pokoju nr 203 lub pod nr telefonu 261-444-361, 261-444-065.