Strona Główna BIP Strona Główna
Nabór do służby
 

 

NABÓR DO SŁUŻBY PRZYGOTOWAWCZEJ

 

OGŁOSZENIE  !!!


Zgodnie z Rozkazem Nr 32 Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Łodzi z dnia 29 października 2018 roku w sprawie przedsięwzięć organizacyjnych zapewniających realizację procesu uruchomienia i funkcjonowania służby przygotowawczej w 2019 roku informuję, że szkolenie realizowane będzie w terminach:

Na potrzeby korpusu podoficerów:
    • I turnus – 04.02.2019 r. – 31.05.2019 r.;
    • II turnus  – 01.07.2019 r. – 25.10.2019 r.
Na potrzeby korpusu szeregowych:
    • I turnus – 07.01.2019 r. – 26.04.2019 r.;
    • II turnus  – 06.05.2019 r. – 23.08.2019 r.;
    • III turnus – 02.09.2019 r. – 20.12.2019 r.;
                      – 23.09.2019 r. – 20.12.2019 r.

Procedura rekrutacyjna:

Osoba ubiegająca się o powołanie do służby przygotowawczej składa wniosek do wojskowego komendanta uzupełnień właściwego ze względu na miejsce pobytu stałego.

Do wniosku załącza się następujące dokumenty:

  1. odpis albo, po okazaniu oryginału kopię świadectwa ukończenia gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalnej lub dyplomu ukończenia studiów – w zależności od korpusu, na którego potrzeby będzie prowadzone kształcenie,

  2. odpis albo, po okazaniu oryginału kopię innych dokumentów mogących mieć wpływ na powołanie do służby przygotowawczej, w szczególności potwierdzające posiadane kwalifikacje, w tym certyfikaty językowe, świadectwa ukończenia  szkół, kursów lub uzyskania specjalizacji zawodowych, zaświadczenia o prawie wykonywania zawodu.

Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna.

Postępowanie rekrutacyjne w stosunku do osoby, która złożyła wniosek, obejmuje:

I etap

  • analizę złożonych dokumentów oraz danych zawartych w ewidencji wojskowej;

  • rozmowę kwalifikacyjną;

II etap

  • skierowanie do wojskowej komisji lekarskiej i wojskowej pracowni psychologicznej – jeżeli kandydat nie posiada orzeczonej zdolności do pełnienia czynnej służby wojskowej;

III etap

  • wręczenie karty powołania.

 

Komieja rekrutacyjna sporządza z postępowania rekrutacyjnego sprawozdanie zawierające wykaz osób, które uzyskały rekomendację komisji rekrutacyjnej w sprawie powołania danej osoby do służby przygotowawczej oraz wykaz osób, które rekomendacji nie uzyskały, ze wskazaniem przyczyn.


 Szczegółowe informacje dotyczące naboru kandydatów - do Służby Przygotowawczej można uzyskać w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Łodzi w pokoju nr 203 lub pod nr telefonu 261-444-361, 261-444-065.

ZAPRASZAMY!!!