Strona Główna BIP Strona Główna
Nabór do służby
 

 

NABÓR DO SŁUŻBY PRZYGOTOWAWCZEJ

 

Procedura rekrutacyjna:

Osoba ubiegająca się o powołanie do służby przygotowawczej składa wniosek do wojskowego komendanta uzupełnień właściwego ze względu na miejsce pobytu stałego.

Do wniosku załącza się następujące dokumenty:

 1. odpis albo, po okazaniu oryginału kopię świadectwa ukończenia gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalnej lub dyplomu ukończenia studiów – w zależności od korpusu, na którego potrzeby będzie prowadzone kształcenie,

 2. odpis albo, po okazaniu oryginału kopię innych dokumentów mogących mieć wpływ na powołanie do służby przygotowawczej, w szczególności potwierdzające posiadane kwalifikacje, w tym certyfikaty językowe, świadectwa ukończenia  szkół, kursów lub uzyskania specjalizacji zawodowych, zaświadczenia o prawie wykonywania zawodu.

Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna.

Postępowanie rekrutacyjne w stosunku do osoby, która złożyła wniosek, obejmuje:

I etap

 • analizę złożonych dokumentów oraz danych zawartych w ewidencji wojskowej;

 • rozmowę kwalifikacyjną;

II etap

 • skierowanie do wojskowej komisji lekarskiej i wojskowej pracowni psychologicznej – jeżeli kandydat nie posiada orzeczonej zdolności do pełnienia czynnej służby wojskowej;

III etap

 • wręczenie karty powołania.

 

Komieja rekrutacyjna sporządza z postępowania rekrutacyjnego sprawozdanie zawierające wykaz osób, które uzyskały rekomendację komisji rekrutacyjnej w sprawie powołania danej osoby do służby przygotowawczej oraz wykaz osób, które rekomendacji nie uzyskały, ze wskazaniem przyczyn.

 

 

   Zgodnie z Rozkazem Nr 33 Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Łodzi z dnia 15 listopada 2016r. w sprawie przedsięwzięć organizacyjnych zapewniających realizację procesu uruchomienia i funkcjonowania służby przygotowawczej w 2017r. informuję, że szkolenie ochotników w ramach służby przygotowawczej realizowane będzie w terminach:


na potrzeby korpus oficerów:

 •  10.01.2017r. – 07.07.2017r;

na potrzeby korpusu podoficerów:

 • I turnus – 01.02.2017r. – 29.06.2017r;

 • II turnus – 04.07.2017r. – 30.11.2017r;

na potrzeby korpusu szeregowych:

 • I turnus – 02.01.2017r. – 28.04.2017r;

 • II turnus – 04.05.217r. – 31.08.2017r;

 • III turnus - 05.09.2017r. – 22.12.2017r.

 

Szczegółowe informacje dotyczące naboru kandydatów - do Służby Przygotowawczej można uzyskać w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Łodzi w pokoju nr 206 lub pod nr telefonu 261-444-361, 261-444-298.

ZAPRASZAMY!!!