Strona Główna BIP Strona Główna
Nabór do służby
 

 

NABÓR DO SŁUŻBY PRZYGOTOWAWCZEJ

 

Procedura rekrutacyjna:

Osoba ubiegająca się o powołanie do służby przygotowawczej składa wniosek do wojskowego komendanta uzupełnień właściwego ze względu na miejsce pobytu stałego.

Do wniosku załącza się następujące dokumenty:

  1. odpis albo, po okazaniu oryginału kopię świadectwa ukończenia gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalnej lub dyplomu ukończenia studiów – w zależności od korpusu, na którego potrzeby będzie prowadzone kształcenie,

  2. odpis albo, po okazaniu oryginału kopię innych dokumentów mogących mieć wpływ na powołanie do służby przygotowawczej, w szczególności potwierdzające posiadane kwalifikacje, w tym certyfikaty językowe, świadectwa ukończenia  szkół, kursów lub uzyskania specjalizacji zawodowych, zaświadczenia o prawie wykonywania zawodu.

Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna.

Postępowanie rekrutacyjne w stosunku do osoby, która złożyła wniosek, obejmuje:

I etap

  • analizę złożonych dokumentów oraz danych zawartych w ewidencji wojskowej;

  • rozmowę kwalifikacyjną;

II etap

  • skierowanie do wojskowej komisji lekarskiej i wojskowej pracowni psychologicznej – jeżeli kandydat nie posiada orzeczonej zdolności do pełnienia czynnej służby wojskowej;

III etap

  • wręczenie karty powołania.

 

Komieja rekrutacyjna sporządza z postępowania rekrutacyjnego sprawozdanie zawierające wykaz osób, które uzyskały rekomendację komisji rekrutacyjnej w sprawie powołania danej osoby do służby przygotowawczej oraz wykaz osób, które rekomendacji nie uzyskały, ze wskazaniem przyczyn.

 

 

 

Zgodnie z Rozkazem Nr 611/SG/P1 Szefa Sztabu Generalnego WP z dnia 09.10.2017r. w sprawie przedsięwzięć organizacyjnych zapewniających realizację procesu uruchomienia i funkcjonowania służby przygotowawczej w 2018r. informuję, że szkolenie ochotników w 2018r. w ramach służby przygotowawczej realizowane będzie w terminach:

Na potrzeby korpus oficerów:

  • 08.01.2018r. – 06.07.2018r.

Na potrzeby korpusu podoficerów:

  • II turnus – 03.07.2018r. – 30.11.2018r.

Na potrzeby korpusu szeregowych:

  •  III turnus - 12.09.2018r. – 21.12.2018r; 25.09.2018r. - 21.12.2018r..


 Szczegółowe informacje dotyczące naboru kandydatów - do Służby Przygotowawczej można uzyskać w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Łodzi w pokoju nr 203 lub pod nr telefonu 261-444-361, 261-444-065.

ZAPRASZAMY!!!