Strona Główna BIP Strona Główna
Narodowe Siły Rezerwowe ogólnie
 


 

Narodowe Siły Rezerwowe (NSR) tworzą żołnierze rezerwy, którym nadano przydziały kryzysowe. Stanowią oni wzmocnienie potencjału jednostek wojskowych w przypadkach uzasadnionych potrzebami obrony państwa, potrzebami Sił Zbrojnych lub zarządzania kryzysowego.

Wzorem innych państw NATO żołnierze NSR przeznaczeni są głównie do:

 • zwalczania klęsk żywiołowych i likwidacji ich skutków,

 • realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego,

 • realizacji zadań poza granicami kraju,

Nabór do służby w NSR ma formę ochotniczą - służbę w NSR mogą pełnić żołnierze rezerwy w zależności od posiadanego wieku:

- szeregowi do 55 roku życia,

- podoficerowie i oficerowie do 63 roku życia.

Kryteria i warunki, jakie powinien spełniać ochotnik – kandydat do Narodowych Sił Rezerwowych:

Kandydat  do przyjęcia obowiązków w ramach NSR powinien spełniać ogólne wymagania dotyczące osób powoływanych do czynnej służby wojskowej (obywatelstwo polskie, odpowiedni wiek życia oraz zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia czynnej służby wojskowej). 

Powinna to być osoba posiadająca tytuł żołnierza rezerwy, czyli po odbytej służbie wojskowej.

Warunkiem nadania przydziału kryzysowego jest zawarcie kontraktu na wykonywanie obowiązków w ramach Narodowych Sił Rezerwowych, zwanego dalej „kontraktem”. Kontrakt zawierany jest pomiędzy żołnierzem rezerwy, żołnierzem w czynnej służbie wojskowej oraz żołnierzem pełniącym zawodową służbę wojskową lub służbę kandydacką, który ochotniczo zgłosił się do wykonywania obowiązków w ramach Narodowych Sił Rezerwowych (złożył wniosek do wojskowego komendanta uzupełnień o zawarcie kontraktu oraz spełnia warunki jego zawarcia), a dowódcą jednostki wojskowej, w której ma być nadany ten przydział.

Kontrakt może być zawarty z żołnierzem, który ochotniczo zgłosił się do jego zawarcia, a ponadto spełnia następujące warunki:

 • nie był przeznaczony do służby zastępczej;

 • nie był karany za przestępstwo umyślne;

 • posiada wykształcenie co najmniej gimnazjalne przewidziane dla stanowisk przeznaczonych dla szeregowych lub co najmniej średnie przewidziane dla stanowisk przeznaczonych dla podoficerów albo co najmniej wyższe przewidziane dla oficerów;

 • posiada przygotowanie zawodowe oraz kwalifikacje i umiejętności przydatne 
  w Siłach Zbrojnych;

 • zaliczył sprawdzian z wychowania fizycznego;

 • pełnił służbę przygotowawczą i zdał egzamin na jej zakończenie, w przypadku żołnierza rezerwy, który wcześniej nie odbywał czynnej służby wojskowej.

Zawarcie kontraktu może być również uzależnione od posiadania przez żołnierza:

 • poświadczenia bezpieczeństwa;

 • orzeczenia wojskowej pracowni psychologicznej o braku przeciwwskazań do pełnienia służby wymagającej szczególnych predyspozycji psychofizycznych;

 • orzeczenia wojskowej komisji lekarskiej o jego zdolności do pełnienia służb poza granicami państwa;

Kontrakt może być również zawarty z żołnierzem w czynnej służbie wojskowej oraz żołnierzem pełniącym zawodową służbę wojskową lub służbę kandydacką, który ochotniczo zgłosił się do wykonywania obowiązków w ramach Narodowych Sił Rezerwowych i złożył wniosek do wojskowego komendanta uzupełnień o zawarcie kontraktu oraz spełnia warunki jego zawarcia.

Kandydat do wniosku załącza:

 • odpis, uwierzytelnioną kopię lub po okazaniu oryginału kopię dokumentu stwierdzającego posiadanie wymagane wykształcenia oraz zaświadczenie ze szkoły o  pobieraniu nauki, jeżeli osoba składająca wniosek pobiera naukę,

 • uwierzytelnioną kopię lub po okazaniu oryginału kopię posiadanego poświadczenia bezpieczeństwa,

 • inne dokumenty mające wpływ na nadanie przydziału kryzysowego,
  w szczególności potwierdzające posiadane przygotowanie zawodowe oraz kwalifikacje i umiejętności przydatne w służbie wojskowej, np. certyfikaty,
  w tym certyfikaty językowe świadectwa ukończenia szkół, kursów lub uzyskania specjalizacji zawodowych, zaświadczenia o prawie wykonywania zawodu.

Przydział kryzysowy nadaje się na okres od 2 do 6 lat albo na okres zawieszenia, z możliwością jego ponownego nadania. Jeżeli przydział kryzysowy nie został ponownie nadany, zmieniony lub uchylony, wygasa on z mocy prawa po upływie okresu, na który go nadano.

Żołnierze rezerwy posiadający nadane przydziały kryzysowe:

 • odbywają corocznie ćwiczenia wojskowe rotacyjne (trwające łącznie do 30 dni i odbywane z przerwami w określonych dniach w ciągu danego roku kalendarzowego);

 • mogą odbywać ćwiczenia wojskowe w trybie natychmiastowego stawiennictwa, nie częściej jednak niż jeden raz w ciągu roku kalendarzowego, a w razie powołania na te ćwiczenia odbyty ich okres zalicza się do czasu trwania ćwiczeń wojskowych rotacyjnych;

 • mogą zostać zobowiązani do odbycia, w okresie obowiązywania przydziału kryzysowego, ćwiczeń wojskowych krótkotrwałych (trwających nieprzerwanie do 30 dni);

 • mogą zostać zobowiązani do odbycia jeden raz przez cały okres pozostawania na przydziałach kryzysowych  ćwiczeń długotrwałych (trwających nieprzerwanie do 90 dni);

 • na ich wniosek lub za ich zgodą mogą odbywać ćwiczenia wojskowe krótkotrwałe i długotrwałe , jeżeli takie są potrzeby Sił Zbrojnych.

 • na ich wniosek lub za ich zgodą mogą odbywać, w dniach wolnych od pracy, ćwiczenia wojskowe jednodniowe, jeżeli w danym roku kalendarzowym został wyczerpany limit dni przeznaczonych na ćwiczenia rotacyjne.

Ponadto:

Żołnierze rezerwy posiadający nadane przydziały kryzysowe mogą zostać powołani do okresowej służby wojskowej, którą pełni się w przypadkach uzasadnionych potrzebami obrony państwa, potrzebami Sił Zbrojnych lub zarządzania kryzysowego, zwalczania klęsk żywiołowych i likwidacji ich skutków, działań antyterrorystycznych, ochrony mienia, akcji poszukiwawczych oraz ratowania lub ochrony zdrowia i życia ludzkiego, oczyszczania terenów z materiałów wybuchowych i niebezpiecznych pochodzenia wojskowego oraz ich unieszkodliwiania, a także wykonywania zadań przez Siły Zbrojne poza granicami państwa.

Czas trwania okresowej służby wojskowej w okresie posiadania przez żołnierza rezerwy przydziału kryzysowego nie może przekroczyć łącznie 24 miesięcy. Czas ten może jednak być wydłużony za zgodą żołnierza rezerwy łącznie nie dłużej niż 48 miesięcy przez:

- dowódcę jednostki wojskowej – w trakcie pełnienia tej służby;

- wojskowego komendanta uzupełnień – przed powołaniem do jej pełnienia.

Jeśli podejmiesz słuszną decyzję i zostaniesz żołnierzem NSR wojsko zapewni CI ochronę i szczególne uprawnienia zarówno dla Ciebie jak i dla twojej rodziny.

Do najważniejszych z nich można zaliczyć:

 • ochronę uprawnień pracowniczych polegającą na ochronie pracownika przed zwolnieniem z pracy, gdyż w okresie posiadania przydziału kryzysowego przez żołnierza rezerwy będącego pracownikiem, stosunek pracy z tym pracownikiem nie może być przez pracodawcę wypowiedziany ani rozwiązany (na zasadach określonych w art. 118a ustawy z dnia 21 listopada 1967r. o  powszechnym obowiązku obrony RP),

 • pracownikowi, który w ciągu trzydziestu dni od dnia zwolnienia z czynnej służby wojskowej (odbycia ćwiczeń wojskowych) podjął pracę u pracodawcy, u którego był zatrudniony w dniu powołania do tej służby, czas odbywania służby wojskowej wlicza się do okresu zatrudnienia. Pracodawca udziela pracownikowi powołanemu do odbycia ćwiczeń wojskowych urlopu bezpłatnego na czas trwania ćwiczeń, który wlicza się do okresu pracy,

 • pomoc edukacyjną związaną z dofinansowania kosztów studiów lub nauki, stażu, kursu albo specjalizacji w specjalnościach wojskowych wymagających podwyższonych kwalifikacji,

 • należności finansowe – za każdy dzień służby z tytułu odbywania ćwiczeń wojskowych żołnierz rezerwy otrzyma świadczenie pieniężne. Żołnierzom zamieszkującym poza miejscem pełnienia służby przysługuje prawo do zwrotu kosztów dojazdów z miejsca zamieszkania do miejsca pełnienia służby i z powrotem. Po każdych 12 miesiącach kalendarzowych trwania kontraktu Dowódca Jednostki Wojskowej może przyznać żołnierzowi rezerwy posiadającemu nadany przydział kryzysowy nagrodę. Warunkiem przyznania jest odbycie przez żołnierza ćwiczeń wojskowych oraz uzyskanie z nich pozytywnych ocen służbowych,

 • dodatkowo żołnierzowi rezerwy, który odbył ćwiczenia wojskowe, przysługuje świadczenie pieniężne rekompensujące utracone wynagrodzenie ze stosunku pracy lub stosunku służbowego albo dochód z prowadzonej działalności gospodarczej lub rolniczej, które mogliby uzyskać w okresie odbywania ćwiczeń wojskowych,

 • świadczenia w naturze podczas czynnej służby wojskowej (odbywania ćwiczeń wojskowych) tzn. bezpłatne wyżywienie, zakwaterowanie, umundurowanie i wyekwipowanie wojskowe lub równoważnik pieniężny,

 • prestiż służby w rezerwie dla żołnierza NSR, za zaangażowanie - dowódca jednostki wojskowej może przyznać odznaczenia, wyróżnienia lub nagrody,

 • żołnierzowi NSR przysługuje również prawo korzystania z pierwszeństwa
  w zatrudnieniu
  w urzędach administracji publicznej na stanowiskach związanych z obronnością kraju,

 • nabycie na koszt wojska uprawnień (kwalifikacji) przydatnych w pracy zawodowej (na zasadach określonych w art. 132g ustawy z dnia 21 listopada 1967r. o  powszechnym obowiązku obrony RP),

 • żołnierzom rezerwy, którzy wykonywali obowiązki w ramach NSR przez okres co najmniej trzech lat na stanowiskach służbowych lub funkcjach wojskowych odpowiadających ich kwalifikacjom nabytym przed zawarciem kontraktu lub w jego trakcie, wypłaca się ekwiwalent pieniężny z tytułu poniesionych kosztów związanych z uzyskaniem kwalifikacji przydatnych w Siłach Zbrojnych (na zasadach określonych w art. 132f ustawy z dnia 21 listopada 1967r. o  powszechnym obowiązku obrony RP).

Z  tytułu wykonywania obowiązków w ramach NSR szczególne uprawnienia przyznano byłym żołnierzom zawodowym, posiadającym uprawnienia emerytalne. Okres pełnienia czynnej służby wojskowej w ramach NSR dolicza się, na wniosek żołnierza rezerwy do wysługi emerytalnej, w ten sposób, że emerytura żołnierza wzrasta o wskaźnik 2,6% dotychczasowej podstawy jej wymiaru za każdy rok pełnienia czynnej służby wojskowej, a jeżeli okres ten był krótszy niż rok to wskaźnik ten przelicza się proporcjonalnie za każdy dzień tej służby.

Procedury powołania do Narodowych Sił Rezerwowych

WOJSKOWY KOMENDANT UZUPEŁNIEŃ

Jest właściwy do przyjęcia wniosku żołnierza rezerwy (żołnierza w czynnej służbie wojskowej oraz żołnierza pełniącego zawodową służbę wojskową lub służbę kandydacką) o zawarcie kontraktu na wykonywanie obowiązków w ramach NSR, weryfikację kandydatów i sprawdzenie ich przydatności.

Żołnierz rezerwy - kandydat do służby w NSR - po złożeniu wniosku uczestniczy w:

 • zapoznaniu z warunkami służby oraz prawami i obowiązkami,

 • sprawdzeniu i przyjęciu dokumentów potwierdzających określone wymagania, w tym posiadanie kwalifikacji i uprawnień zawodowych oraz innych umiejętności,

 • wstępnym kwalifikowaniu w zakresie przydatności do służby w Narodowych Siłach Rezerwowych,

 • przeprowadzeniu niezbędnych czynności wyjaśniających, w tym badań lekarskich i psychologicznych,

Wojskowy komendant uzupełnień po zawarciu przez kandydata z dowódcą jednostki wojskowej kontraktu, nadaje żołnierzowi rezerwy przydział kryzysowy.

DOWÓDCA JEDNOSTKI WOJSKOWEJ

Jest właściwy do zawarcia kontraktu z żołnierzem rezerwy (żołnierzem w czynnej służbie wojskowej oraz żołnierzem pełniącym zawodową służbę wojskową lub służbę kandydacką) na wykonywania obowiązków w ramach NSR. Do niego należy faktyczna decyzja co do przyjęcia żołnierza rezerwy na stanowisko służbowe
w ramach NSR w jego jednostce wojskowej. W tym celu opiniuje i weryfikuje kandydata, prowadzi z nim rozmowę kwalifikacyjną, przeprowadza egzamin 
z wychowania fizycznego, sprawdza jego przydatność i kwalifikacje. W razie potrzeby, przed zawarciem kontraktu może wystąpić o przeprowadzenie postępowania sprawdzającego lub skierować do wojskowej pracowni psychologicznej lub badań lekarskich. 

ABY ZOSTAĆ ŻOŁNIERZEM NSR - WYSTARCZY SIEDEM KROKÓW !!!

KROK 1

Podjęcie decyzji.

KROK 2

Uzyskanie niezbędnych informacji:

 • w punkcie informacyjnym wojskowej komendy uzupełnień,

 • na stronach internetowych wojskowej komendy uzupełnień lub resortu obrony narodowej,

 • w czasie trwania akcji promocyjnych.

KROK 3

Zgromadzenie niezbędnych dokumentów.

KROK 4

Złożenie wymaganych dokumentów w Wojskowej Komendzie Uzupełnień.

KROK 5

Stawienie się we wskazanym miejscu na badania i testy.

KROK 6

Podpisanie kontraktu.

KROK 7

Odebranie karty przydziału kryzysowego.

 
 

Podstawa prawna >> czytaj tutaj.

Szczegółowe informacje dotyczące naboru kandydatów - żołnierzy rezerwy do Narodowych Sił Rezerwowych można uzyskać w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Łodzi w pokoju nr 206 lub pod nr telefonu 261-444-046, 261-444-065.

 

 

 

ZAPRASZAMY !!!