Strona Główna BIP Strona Główna
Ewidencja świadczeń na rzecz obrony
 

Ewidencję wojskową prowadzi się na podstawie danych uzyskanych w trybie art. 212 i 223a ust. 5 i 6 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej.

 
Ewidencji wojskowej podlegają:

1) rzeczy ruchome:

a) pojazdy samochodowe,
b) przyczepy, z wyszczególnieniem naczep,
c) statki powietrzne,
d) statki morskie i żeglugi śródlądowej,
e) jednostki taboru kolejowego,
f) maszyny do robót ziemnych, budowlanych, drogowych i przeładunkowych,
g) urządzenia techniczne, w tym w szczególności środki łączności oraz wyposażenie stacji obsługi pojazdów,
h) agregaty prądotwórcze,
i) kontenery;

2) nieruchomości:

a) budynki,
b) grunty orne,
c) łąki,
d) budowle, w tym w szczególności bocznice kolejowe, place składowe, stacje obsługi pojazdów, lotniska, odcinki dróg i autostrad, nabrzeża portowe, składy oraz magazyny - będące lub mogące być przedmiotem świadczeń, których świadczeniobiorcą są lub mogą być Siły Zbrojne.

 
Podstawowym źródłem uzyskiwania danych do ewidencji wojskowej jest sprawozdanie PM-1.