Strona Główna BIP Strona Główna
Świadczenia rzeczowe
 

Świadczenia rzeczowe polegają na oddaniu do używania przez urzędy, instytucje państwowe, przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne oraz osoby fizyczne, posiadanych nieruchomości i rzeczy ruchomych na cele przygotowania obrony Państwa.

Posiadaczom udostępniającym przedmioty świadczeń, z chwilą zakończenia wykonywania tych świadczeń, kierownik jednostki organizacyjnej na rzecz której świadczenie było wykonywane:

1) wypłaca ryczałt pieniężny lub odpowiednią jego część (stosownie do czasu użytkowania) według dobowych stawek ryczałtu wyszczególnionych w załączniku nr 8 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 sierpnia 2004 r. w sprawie świadczeń rzeczowych na rzecz obrony w czasie pokoju. Ryczałt ten wypłaca posiadaczowi jednostka organizacyjna, na rzecz której zostało wykonane świadczenie.

2) zwraca równowartości zużytego paliwa przez środki transportowe (maszyny), jeżeli odbiorca nie ma możliwości zapewnienia zwrotu tego sprzętu z taką ilością paliwa, z jaką zostały dostarczone do miejsca przekazania;

3) zwraca koszty przejazdu posiadacza lub jego przedstawiciela z miejsca zamieszkania (siedziby) do miejsca zwrotu przedmiotów świadczeń;

4) zwracając niesamobieżne środki transportowe, maszyny lub urządzenia, jest zobowiązany zapewnić posiadaczowi nieodpłatnie sprzęt do ich holowania lub przewozu z miejsca zwrotu do miejsca zamieszkania (siedziby) posiadacza - zasada ta obowiązuje również podczas dostarczania tego rodzaju sprzętu do miejsca wykonywania świadczeń rzeczowych

 


     Przypominamy wszystkim posiadaczom środków transportowych, przeznaczonych do wykonania świadczeń rzeczowych na rzecz obrony, o obowiązku powiadomienia (w ciągu trzech dni) urzędu miasta / gminy, który wydał decyzję, o sprzedaży lub kasacji środka transportowego.