Strona Główna BIP Strona Główna
Korpus szeregowych
 

INFORMACJE OGÓLNE

 

Osoba zainteresowana zawodową służbą wojskową w korpusie szeregowych może ubiegać się o powołanie do tej służby w drodze ukończenia służby kandydackiej
w ramach
szkolenia wojskowego kandydatów na szeregowych realizowanego w ośrodkach szkolenia.

 

O przyjęcie na szkolenie w ośrodku szkolenia w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego może ubiegać się osoba spełniająca następujące warunki:

 • niekarana sądownie,

 • posiadająca obywatelstwo polskie,

 • posiadająca zdolność fizyczną i psychiczną do zawodowej służby wojskowej,

 • mająca co najmniej 18 lat,

 • posiadająca wykształcenie co najmniej gimnazjalne.

 

 

Terminy i miejsce składania dokumentów:

 

Osoba zainteresowana składa wniosek o powołanie do służby kandydackiej wraz z kwestionariuszem do:

 • dyrektora departamentu Ministerstwa Obrony Narodowej właściwego do spraw kadr za pośrednictwem wojskowego komendanta uzupełnień (termin i miejsce szkolenia po ukazaniu się decyzji MON)

 

Do wniosku dołącza się następujące dokumenty:

 • świadectwo ukończenia gimnazjum***;

 • życiorys;

 • odpis skrócony aktu urodzenia;

 • informację o osobie z krajowego rejestru karnego, wystawioną z datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego***;

 • potwierdzenie dokonania opłaty z tytułu egzaminów wstępnych***;

 • inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności.

 

***

Świadectwa wydawane w roku ubiegania się o powołanie do służby kandydackiej oraz informację z krajowego rejestru karnego i potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej mogą być dostarczone bezpośrednio przed rozpoczęciem postępowania rekrutacyjnego.

 

Osobę zainteresowaną pełnieniem służby kandydackiej na uczelni wojskowej wojskowy komendant uzupełnień kieruje do:

 • wojskowej komisji lekarskiej – w celu ustalenia zdolności fizycznej i psychicznej do zawodowej służby wojskowej, w tym również w korpusach osobowych (grupach osobowych);

 • wojskowej pracowni psychologicznej – w celu wydania orzeczenia psychologicznego w zakresie braku przeciwwskazań do pełnienia zawodowej służby wojskowej .

 

W ramach postępowania rekrutacyjnego przeprowadza się:

 • sprawdzian sprawności fizycznej;

 • analizę ocen na świadectwie ukończenia gimnazjum;

 • rozmowę kwalifikacyjną.

 

Sprawdzian sprawności fizycznej zawiera elementy sprawdzające:

 • siłę

 • szybkość

 • wytrzymałość kandydata

 

Rozmowa kwalifikacyjna powinna oceniać:

 • predyspozycje do pełnienia zawodowej służby wojskowej w danym korpusie osobowym (grupie osobowej);

 • motywację do pełnienia zawodowej służby wojskowej.

 

Szczegółowe informacje na temat naboru do służby kandydackiej można uzyskać w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Łodzi, telefon kontaktowy 261-444-321.