Strona Główna BIP Strona Główna
Zasady naboru do OSK Lubliniec
 

ZASADY NABORU DO OŚRODKA SZKOLENIA

JEDNOSTKI WOJSKOWEJ KOMANDOSÓW

W LUBLIŃCU

 

 

Informujemy, że w 2017 roku prowadzony jest nabór na szkolenie kandydatów na żołnierzy zawodowych w korpusie szeregowych zawodowych w specjalnościach Wojsk Specjalnych. Nabór prowadzony jest do Ośrodka Szkolenia Jednostki Wojskowej Komandosów w Lublińcu.

Osoby ubiegające się o przyjęcie na szkolenie składają wnioski do Dyrektora Departamentu Kadr MON za pośrednictwem właściwego dla tych osób wojskowego komendanta uzupełnień do dnia 30 września 2017r.

 

Wymagania dotyczące kandydatów:

 

 1. O powołanie do służby kandydackiej w Ośrodku Szkolenia w Jednostce Wojskowej Komandosów w Lublińcu mogą ubiegać się osoby zainteresowane, posiadające uregulowany stosunek do służby wojskowej, a także inne osoby niepodlegające obowiązkowi odbycia zasadniczej służby wojskowej lub przeszkolenia wojskowego.

 2. Spełniające warunki określone w art. 124 ust. 2 ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2016r., poz. 1726 z późn. zm.)

  • niekarane sądownie,

  • posiadające obywatelstwo polskie,

  • zdolność fizyczną i psychiczną do zawodowej służby wojskowej,

  • wiek co najmniej 18 lat,

 1. Ukończone gimnazjum (załączone świadectwo ukończenia gimnazjum do wniosku) – warunek konieczny – w przypadku ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej, studiów wyższych, świadectwo lub dyplom dołączyć dodatkowo jako załącznik.

 2. Dodatkowe punktowane umiejętności jak np. znajomość języka obcego, prawo jazdy kat. C, C+E, inne kursy i szkolenia, dodatkowe uprawnienia oraz dodatkowe kwalifikacje (technik: informatyk/elektronik, gastronom, ratownik medyczny) oraz świadectwa ukończenia szkoły średniej lub dyplomu studiów.

 

Inne ważne informacje:

 

 1. Ośrodek Szkolenia nie zapewnia przejazdu, wyżywienia oraz noclegów
  w czasie egzaminów.

 2. Za egzamin wstępny do Ośrodka Szkolenia opłaty nie są pobierane.

 3. Kandydaci mają obowiązek zarejestrować się na internetowej Ośrodka Szkolenia w Jednostce Wojskowej Komandosów (www.commando.mil.pl – planowane uruchomienie rejestracji elektronicznej – od 24 lipca 2017r.)

 4. Egzamin będzie obejmował:

  • analizę ocen na świadectwie ukończenia gimnazjum,

  • sprawdzian sprawności fizycznej (wymagania podane w tabeli),

  • rozmowę kwalifikacyjną.

 1. Planowany termin egzaminów przełom październik – listopad 2017r. (szczegółowa informacja zostanie umieszczona na stronie internetowej www.commando.mil.pl, po ustaleniu ilości kandydatów).

 2. Egzaminy będą prowadzone w Jednostce Wojskowej Komandosów
  w Lublińcu.

 3. Warunkiem powołania osoby zakwalifikowanej do służby kandydackiej
  w Ośrodku Szkolenia będzie podpisanie umowy określającej warunki zwrotu poniesionych kosztów na jej utrzymanie i naukę, zgodnie z art. 124 ust. 6 ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych.

 4. Okres szkolenia kandydatów na żołnierzy zawodowych w Ośrodku Szkolenia trwać będzie 6 miesięcy.

 5. Planowany termin rozpoczęcia szkolenia: 1 luty 2018r.

 6. Podczas szkolenia elew otrzyma 640,00 PLN uposażenia netto.

 7. Stosunek pracy kandydatów powołanych do służby kandydackiej wygasa
  z dniem stawienia się do tej służby z mocy prawa (art. 18 w związku z art. 132 ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych).

 8. Po pozytywnym ukończeniu szkolenia kandydat zostanie wyznaczony na stanowisko służbowe zaszeregowane do stopnia szeregowego zawodowego w jednej z Jednostek Wojsk Specjalnych.

 

 

Szczegółowe informacje w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Łodzi:

- tel. 261 444 321

 

oraz na stronie internetowej OSK Lubliniec:

www.commando.mil.pl/sluzba-kandydacka

 

WYMAGANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KANDYDATÓW UBIEGAJACYCH SIĘ O PRZYJECIE DO OŚRODKA SZKOLENIA W JEDNOSTCE WOJSKOWEJ KOMANDOSÓW ->WIĘCEJ