Strona Główna BIP Strona Główna
Kwalifikacja wojskowa w 2017 roku
 

KWALIFIKACJA WOJSKOWA w 2017 ROKU

W dniu 26 września 2016r. wydane zostało rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Ministra Obrony Narodowej w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2017r. (Dz. U. z 2016r., poz. 1657), zgodnie, z którym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w terminie od dnia 30 stycznia do dnia 28 kwietnia 2017r. zostanie przeprowadzona kwalifikacja wojskowa. Termin ogłoszenia kwalifikacji wojskowej wyznaczony został na dzień 13 stycznia 2017r. Na terenie administrowanym przez Wojskową Komendę Uzupełnień w Łodzi funkcjonować będzie 9 Powiatowych Komisji Lekarskich, w niżej podanych terminach i miejscach:

 • miasto Łódź, dzielnica Łódź - Bałuty – w lokalu przy ul. Wareckiej 41

od dnia 06 lutego do dnia 10 kwietnia 2017 r., w godz. 8.00 – 15.00,

 • miasto Łódź, dzielnica Łódź – Śródmieście – w lokalu przy ul. Wareckiej 41, od dnia 06 lutego do dnia 10 kwietnia 2017 r., w godz. 8.00 – 15.00,

 • miasto Łódź, dzielnica Łódź - Górna - w lokalu przy ul. Żeromskiego 115,
  od dnia 01 marca do dnia 10 kwietnia 2017 r., w godz. 8.00 – 15.00,

 • miasto Łódź, dzielnica Łódź - Polesie - w lokalu przy ul. Obornickiej 11/13,

od dnia 09 lutego do dnia 21 kwietnia 2017 r., w godz. 8.00 – 15.00,

 • miasto Łódź, dzielnica Łódź - Widzew - w lokalu przy ul. Obornickiej 11/13,

od dnia 09 lutego do dnia 21 kwietnia 2017 r., w godz. 8.00 – 15.00,

 • powiat brzeziński - w Brzezinach, w lokalu przy ul. Reformackiej nr 9,

od dnia 13 marca do dnia 22 marca 2017 r., w godz. 7.30 – 15.30,

 • powiat łęczycki - w Łęczycy, w lokalu przy Al. Jana Pawła II nr 11,

od dnia 04 kwietnia do dnia 25 kwietnia 2017 r., w godz. 9.00 – 15.00,

 • powiat łódzki wschodni - w Łodzi, w lokalu przy ul. Sienkiewicza nr 3,

od dnia 06 marca do dnia 24 marca 2017 r., w godz. 9.00 – 15.00,

 • powiat pabianicki - w Pabianicach, w lokalu przy ul. J. Kilińskiego 10/12,

od dnia 01 marca do dnia 29 marca 2017 r., w godz. 7.45 – 15.30,

 • powiat poddębicki - w Poddębicach, w lokalu przy ul. Łęczyckiej nr 16,

od dnia 04 kwietnia do dnia 18 kwietnia 2017 r., (04,07,10,11,14,18 kwietnia
w godz. 7.50 – 15.00), pozostałe dni 11.00 - 18.00,

 • powiat zgierski - w Zgierzu, w lokalu przy ul. A. Struga nr 13-21, wejście od
  ul. Chemików od dnia 06 marca do dnia 13 kwietnia 2017 r., w godz. 12.00 – 18.00.

Do kwalifikacji wojskowej obowiązek stawienia się mają :

 1. mężczyźni urodzeni w 1998 r.,

 2. mężczyźni urodzeni w latach 1993 – 1997, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej,

 3. osoby urodzone w latach 1996 – 1997:

  • czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia – jeśli okres niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,

  • czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia – jeśli okres niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji
   i złożyły one wnioski o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej.

 4. kobiety urodzone w latach 1993 – 1998, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej oraz kobiety, które w roku szkolnym lub akademickim 2016/2017 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych, albo są studentkami lub absolwentkami szkół wyższych na kierunkach: analityka medyczna, farmacja, lekarski, lekarsko-dentystyczny, pielęgniarstwo, psychologia, ratownictwo medyczne, weterynaria oraz szkół policealnych na kierunkach: farmacja, ratownictwo medyczne, weterynaria,

 5. osoby, które ukończyły 18 lat i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej, jeśli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

Osoba stawiająca się do kwalifikacji wojsko­wej przedstawia:

 1. wójtowi lub burmistrzowi (prezydentowi miasta):

  • dowód osobisty lub inny dokument pozwalają­cy na ustalenie tożsamości,

  • dokument potwierdzający przyczyny niestawie­nia się do kwalifikacji wojskowej, jeśli stawienie się do kwalifikacji wojskowej w terminie okreś­lonym w wezwaniu nie było możliwe.

 2. powiatowej komisji lekarskiej — posiadaną dokumentację medyczną, w tym wyniki badań specjalistycznych, przeprowadzonych w okresie dwunastu miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej.

 3. wojskowemu komendantowi uzupełnień:

  • aktualną fotografię o wymiarach 3 x 4 cm, bez nakrycia głowy,

  • dokumenty potwierdzające poziom wykształce­nia lub pobieranie nauki oraz posiadane kwali­fikacje zawodowe np. prawo jazdy.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
ORAZ MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 26 września 2016r.
w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2017 r.
(Dziennik Ustaw z 2016 r., poz. 1657)