Strona Główna BIP Strona Główna
Nabór muzyków do SP WL w Poznaniu
 

INFORMACJE OGÓLNE

 

 

W 2016 roku Szkoła Podoficerska Wojsk Lądowych w Poznaniu prowadzi nabór na kurs zamiejscowy w Zegrzu, przygotowujący do pełnienia zawodowej służby wojskowej w grupie osobowej orkiestr i zespołów estradowych.

 

Limit przyjęć wynosi 16 miejsc.

 

Szkoła Podoficerska Wojsk Lądowych

w Poznaniu

www.spwl.wp.mil.pl

 

 

O przyjęcie do szkoły podoficerskiej w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego może ubiegać się osoba spełniająca następujące warunki:

 

 • niekarana sądownie,

 • posiadająca obywatelstwo polskie,

 • posiadająca zdolność fizyczną i psychiczną do zawodowej służby wojskowej,

 • mająca co najmniej 18 lat,

 • posiadająca świadectwo ukończenia szkoły średniej,

 • posiadająca świadectwo ukończenia szkoły muzycznej co najmniej II stopnia
  w zakresie gry na instrumencie muzycznym.

 

 

Terminy i miejsce składania dokumentów:

 

Kandydaci składają wniosek wraz kwestionariuszem osobowym do Dyrektora Departamentu Kadr Ministerstwa Obrony Narodowej, za pośrednictwem Wojskowego Komendanta Uzupełnień właściwego ze względu na miejsce pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad trzy miesiące, na którego ewidencji pozostaje osoba zainteresowana do dnia 31 maja 2016 roku.

 

 

Kandydat(ka) do wniosku dołącza:

 

 • życiorys,

 • skrócony odpis aktu urodzenia (oryginał),

 • świadectwo ukończenia szkoły średniej,

 • świadectwo / dyplom ukończenia szkoły muzycznej,

 • informację o osobie z Krajowego Rejestru Karnego aktualną na dzień rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego,

 • potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej,

 • inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności.

 

 

Uwaga !

 

Dyplomy i świadectwa wydawane w roku ubiegania się o powołanie do służby kandydackiej oraz informację o osobie z Krajowego Rejestru Karnego i potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej (oryginał) mogą być dostarczone bezpośrednio przed rozpoczęciem postępowania rekrutacyjnego.

 

 

Osobę zainteresowaną pełnieniem służby kandydackiej w szkole podoficerskiej Wojskowy Komendant Uzupełnień kieruje do:

 

 • wojskowej komisji lekarskiej – w celu wydania orzeczenia ustalającego zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia zawodowej służby wojskowej,

 • wojskowej pracowni psychologicznej – w celu wydania orzeczenia psychologicznego w zakresie braku przeciwwskazań do pełnienia zawodowej służby wojskowej.

 

 

Postępowanie rekrutacyjne obejmuje:

 

 • sprawdzian sprawności fizycznej,

 • test znajomości języka angielskiego,

 • sprawdzian wiedzy ogólnej,

 • analizę ocen na świadectwie ukończenia szkoły średniej,

 • rozmowę kwalifikacyjną.

 

Szczegółowe informacje dla kandydatów do Szkoły Podoficerskiej Wojsk Lądowych w Poznaniu w grupie osobowej orkiestr i zespołów estradowych można uzyskać na stronie internetowej:

 

www.spwl.wp.mil.pl

 

oraz w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Łodzi:

 

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Łodzi

ul. 6 Sierpnia 104

90-646 Łódź

tel. 261 444 321