Strona Główna BIP Strona Główna
Korpus szeregowych
 

INFORMACJE OGÓLNE

 

Osoba zainteresowana zawodową służbą wojskową w korpusie szeregowych zawodowych, może starać się o powołanie do tego korpusu, w drodze ukończenia szkolenia w ośrodku szkolenia.

 

 

OŚRODKI SZKOLENIA

 

 

Nabór na szkolenie wojskowe kandydatów na szeregowych prowadzi:

 • Ośrodek Szkolenia w Jednostce Wojskowej Komandosów w Lublińcu

 

 

O przyjęcie na szkolenie w ośrodku szkolenia w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego może ubiegać się osoba spełniająca następujące warunki:

 • niekarana sądownie,

 • posiadająca obywatelstwo polskie,

 • posiadająca zdolność fizyczną i psychiczną do zawodowej służby wojskowej,

 • mająca co najmniej 18 lat,

 • posiadająca wykształcenie gimnazjalne.

 

 

Terminy i miejsce składania dokumentów:

 

Osoba zainteresowana składa wniosek o powołanie do służby kandydackiej wraz
z kwestionariuszem do:

 • Dyrektora Departamentu Ministerstwa Obrony Narodowej właściwego do spraw kadr, za pośrednictwem wojskowego komendanta uzupełnień w terminie:

 • do dnia 30 września danego roku.

 

Do wniosku dołącza się następujące dokumenty:

 • świadectwo ukończenia gimnazjum;

 • życiorys;

 • odpis skrócony aktu urodzenia;

 • informację o osobie z krajowego rejestru karnego, wystawioną z datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego;

 • potwierdzenie dokonania opłaty z tytułu egzaminów wstępnych;

 • inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności.

 

***

Świadectwa wydawane w roku ubiegania się o powołanie do służby kandydackiej oraz informację z Krajowego Rejestru Karnego i potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej mogą być dostarczone bezpośrednio przed rozpoczęciem postępowania rekrutacyjnego.

 

Osobę zainteresowaną pełnieniem służby kandydackiej, wojskowy komendant uzupełnień kieruje do:

 • wojskowej komisji lekarskiej – w celu ustalenia zdolności fizycznej
  i psychicznej do zawodowej służby wojskowej, w tym również w korpusach osobowych (grupach osobowych);

 • wojskowej pracowni psychologicznej – w celu wydania orzeczenia psychologicznego w zakresie braku przeciwwskazań do pełnienia zawodowej służby wojskowej.

 

W ramach postępowania rekrutacyjnego przeprowadza się:

 • sprawdzian sprawności fizycznej;

 • analizę ocen na świadectwie ukończenia gimnazjum;

 • rozmowę kwalifikacyjną.

 

Sprawdzian sprawności fizycznej zawiera elementy sprawdzające:

 • siłę;

 • szybkość;

 • wytrzymałość kandydata.

 

Rozmowa kwalifikacyjna powinna oceniać:

 • predyspozycje do pełnienia zawodowej służby wojskowej w danym korpusie osobowym (grupie osobowej);

 • motywację do pełnienia zawodowej służby wojskowej.

 

 

 

Szczegółowe informacje na temat naboru do ośrodka szkolenia można uzyskać

w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Łodzi, telefon kontaktowy 261-444-321.