Strona Główna BIP Strona Główna
Obsługa osób niepełnosprawnych
 

Obsługa osób doświadczających trudności w komunikowaniu się

Kwestię obsługi osób doświadczających trudności w komunikowaniu się, reguluje ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (tj. Dz.U 2017r., poz. 1824).

W  kontaktach z organami administracji publicznej, osoby doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się tj. osoby głuche i głuchoniewidome (zwane osobami uprawnionymi), mają następujące prawa:

1.      do skorzystania z pomocy osoby przybranej.

osobą przybraną może być osoba, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę uprawnioną w celu ułatwienia jej komunikacji i umożliwienia załatwienia spraw w urzędzie. W przypadku skorzystania przez osobę uprawnioną z w/w prawa, organy administracji nie mogą wymagać przedstawienia dokumentów potwierdzających znajomość PJM (polskiego języka migowego), SJM (systemu językowo-migowego) lub SKOGN (sposobu komunikowania się osób głuchoniewidomych), przez osoby przybrane.

2.     do środków wspierających komunikowanie się, udostępnionych przez Wojskową Komendę Uzupełnień w Łodzi, przez które należy rozumieć rozwiązania lub usługi umożliwiające kontakt tj:

- korzystanie ze strony internetowej: http://www.lodz.wku.wp.mil.pl/

- korzystanie z poczty elektronicznej: wkulodz@ron.mil.pl

- korzystanie z Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP)

- przesyłanie faksów: 261 – 444 – 424

3.      do świadczenia usług tłumacza: PJM, SJM, SKOGN.

osoba uprawniona, zobowiązana jest zgłosić chęć skorzystania ze świadczenia tłumacza co najmniej na 3 dni robocze przez planowanym terminem wizyty w WKU w Łodzi. Zgłoszenie powinno być przesłane pocztą elektroniczną: wkulodz@ron.mil.pl, faksem: 261 – 444 – 424 lub przesłane pocztą tradycyjną na adres: Wojskowa Komenda Uzupełnień w Łodzi ul. Źródłowa 52, 91-735 Łódź.

Zgłoszenie powinno zawierać następujące informacje:

  1. Imię i nazwisko osoby uprawnionej.

  2. Adres zamieszkania.

  3. Sposób komunikowania się z osobą uprawnioną (e-mail, telefon lub faks).

  4. Wybrana forma komunikowania się (PJM, SJM, SKOGN).

  5. Krótki opis sprawy z jaką zwraca się osoba uprawniona do urzędu.

  6. Informacje potwierdzające status osoby niepełnosprawnej w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych – orzeczenie o niepełnosprawności.

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Łodzi, w przypadku braku możliwości realizacji świadczenia, zawiadamia z uzasadnieniem osobę uprawnioną, wyznaczając termin realizacji świadczenia lub wskazując na inną formę jego realizacji.

W przypadku zgłoszenia się do Wojskowej Komendy Uzupełnień w Łodzi osoby posługującej się językiem migowym, pomocy w zakresie komunikacji w tym języku udzieli pracownik Sekcji Administrowania Rezerwami – pani Joanna MARUSIK (tel. 261 – 444 - 348).

Na stronie Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego, znajduje się wyciąg z rejestru tłumaczy polskiego języka migowego, prowadzony przez Wydział Polityki Społecznej Oddział Nadzoru Rynku Pracy (tel. 42 664-20-01), z którego można skorzystać w przypadku nieobecności naszego pracownika.