Strona Główna BIP Strona Główna
Skargi i wnioski
 

Skargi i wnioski wpływające do Wojskowej Komendy Uzupełnień w Łodzi załatwiane są zgodnie z przepisami: Działu VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U 2017r., poz. 1257 z późn. zm.); rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5, poz. 46).
Skargi i wnioski można składać:

 • pisemnie na adres: Wojskowa Komenda Uzupełnień w Łodzi, ul. Źródłowa 52, 91-735 Łódź;

 • za pośrednictwem e-PUAP;

 • faksem – nr fax. 261 - 444 - 424;

 • osobiście w siedzibie: Wojskowa Komenda Uzupełnień w Łodzi, ul. Źródłowa 52, 91-735 Łódź.

Wojskowy Komendant Uzupełnień w Łodzi przyjmuje interesantów w każdy poniedziałek w godzinach 14.30 - 16.30 i każdy wtorek w godzinach 15.00 – 17.00 (za wyjątkiem gdy jest to dzień wolny od pracy).

Przedmiotem skargi mogą być wszelkie czynności prawne i faktyczne lub też nie podjęcie czynności przez Zakład lub jego pracowników. W szczególności może nim być:

 • zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań;

 • naruszenie praworządności;

 • naruszenie interesów skarżących;

 • przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.

Przedmiotem skargi mogą być również inne okoliczności, z których wynika niezadowolenie z działania lub zaniechania działania Zakładu lub jego pracowników.

Przedmiotem wniosku mogą być w szczególności sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom oraz ochrony własności, lepszego zaspokojenia potrzeb klientów.

Skarga lub wniosek powinny zawierać:

 • imię i nazwisko (nazwę) wnoszącego skargę lub wniosek;

 • adres (wskazanie miejscowości, ulicy, nr domu i mieszkania) wnoszącego skargę lub wniosek;

 • treść skargi lub wniosku (treść może być wyrażona w sposób dowolny, przy czym istotne jest, aby można było na jej podstawie ustalić przedmiot skargi lub wniosku).

Skargę lub wniosek niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego skargę lub wniosek pozostawia się bez rozpoznania.
Szczegółowych informacji udziela osoba odpowiedzialna za funkcjonowanie systemu skargowo – wnioskowego w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Łodzi pod nr tel. 261-444-352.