Strona Główna BIP Strona Główna
Ćwiczenia wojskowe
 
 

 

INFORMACJE OGÓLNE DOTYCZĄCE ĆWICZEŃ WOJSKOWYCH

 

Obowiązkowe ćwiczenia wojskowe mają na celu przeszkolenie i przygotowanie wybranych grup żołnierzy rezerwy do pracy na zajmowanych stanowiskach służbowych. Są również szansą dla zainteresowanych wstąpieniem w szeregi profesjonalistów – żołnierzy zawodowych !

Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 lutego 2015 r. (DZ.U. 2015.321) wprowadza się obowiązkowe ćwiczenia wojskowe dla żołnierzy rezerwy, w związku z wystąpieniem potrzeb Sił Zbrojnych RP w zakresie przeszkolenia żołnierzy rezerwy posiadających nadane przydziały mobilizacyjne oraz dla żołnierzy rezerwy, którym planuje się nadać takie przydziały. Problematykę powyższą reguluje szczegółowo Rozporządzenie MON z dnia 15 czerwca 2015 roku (Dz. U. 2015.950), które określa m.in. tryb powołania i zwalniania oraz sposób odbywania ćwiczeń wojskowych.

 

TERMINY ĆWICZEŃ ŻOŁNIERZY REZERWY W 2019 ROKU

 

31 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Zgierzu :

 • od dnia 11.02.2019r. do dnia 20.02.2019r. (krótkotrwałe – 10 dni)

 • dnia 06.04.2019r. (jednodniowe)

1 batalion kawalerii powietrznej (JW 4393 Leźnica Wielka):

 • od dnia 13.02.2019r. do dnia 26.02.2019r. (krótkotrwałe – 14 dni)

25 batalion logistyczny w Tomaszowie Mazowieckim:

 • od dnia 18.03.2019r. do dnia 29.03.2019r. (krótkotrwałe – 12 dni)

 • od dnia 03.06.2019r. do dnia 14.06.2019r. (krótkotrwałe – 12 dni)

15 Brygada Wsparcia Dowodzenia w Sieradzu :

 • od dnia 01.04.2019r. do dnia 12.04.2019r. ( krótkotrwałe – 12 dni)

34 Brygada Kawalerii Pancernej w Żaganiu :

 • dnia 18.05.2019r. (jednodniowe)

16 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Drawsku:

 • od dnia 28.05.2019r. do dnia 01.06.2019r. (krótkotrwałe – 5 dni)

Wojewódzki Sztab Wojskowy w Łodzi :

 • dnia 08.06.2019r. (jednodniowe)

1 Dywizjon Lotniczy (JW 4395 Leźnica Wielka):

 • od dnia 04.09.2019r. do dnia 13.09.2018r. (krótkotrwałe – 10 dni)

2 Brygada Zmechanizowana w Złocieńcu:

 • dnia 12.10.2019r. (jednodniowe)

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Łodzi :

 • od dnia 17.10.2019r. do dnia 18.10.2019r. ( krótkotrwałe – 2 dni)

Komenda Garnizonu Zgierz

 • od dnia 17.10.2019r. do dnia 18.10.2019r. ( krótkotrwałe – 2 dni)

Centrum Operacji Lądowych w Krakowie :

 • od dnia 07.11.2019r. do dnia 16.11.2019r. ( krótkotrwałe – 10 dni)

Powołania do odbycia ćwiczeń wojskowych realizowane będą za pomocą kart powołania, którą doręcza się żołnierzowi rezerwy albo osobie przeniesionej do rezerwy niebędącej żołnierzem rezerwy nie później niż na 14 dni przed dniem stawienia się do ćwiczeń wojskowych.

W razie niestawienia się powołanego do czynnej służby wojskowej bez uzasadnionej przyczyny, z wyjątkiem ćwiczeń wojskowych rotacyjnych, starosta (prezydent miasta na prawach powiatu) właściwy ze względu na miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące, na wniosek wojskowego komendanta uzupełnień, zarządza przymusowe doprowadzenie powołanego przez policję do wskazanej jednostki wojskowej, w trybie przepisów o postepowaniu egzekucyjnym w administracji ( podstawa: art. 61 p.2 ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP z dnia 21.11.1967r.).

Żołnierze rezerwy, którzy nie zgłaszają się w określonym terminie i miejscu na obowiązkowe ćwiczenia wojskowe trwające do 24 godzin podlegają karze aresztu do 30 dni albo karze grzywny (podstawa: art. 225 ust.1 pkt. 1 ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP).

Żołnierze rezerwy, którzy będąc powołanymi do pełnienia czynnej służby wojskowej (w tym odbywania obowiązkowych ćwiczeń wojskowych), nie zgłaszają się do odbywania tej służby w określonym terminie i miejscu podlegają karze pozbawienia wolności do lat 3 (podstawa: art. 144 § 1 i § 2 ustawy z dnia 06 czerwiec 1997r. kk).

UPRAWNIENIA ŻOŁNIERZY REZERWY

 • Żołnierzowi rezerwy oraz osobie przeniesionej do rezerwy niebędącej żołnierzem rezerwy, odbywającym ćwiczenia wojskowe przysługuje za każdy dzień trwania tych ćwiczeń uposażenia zasadnicze według stopnia etatowego zajmowanego stanowiska służbowego, określonego stopniem wojskowym, ustalone procentem od stawki najniższego uposażenia zasadniczego żołnierza zawodowego.

OBOWIĄZUJĄCE STAWKI ZA JEDEN DZIEŃ
ĆWICZEŃ WOJSKOWYCH ŻOŁNIERZY REZERWY,
określone w Rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 13 stycznia 2017 roku
w sprawie stawek uposażenia zasadniczego żołnierzy niezawodowych (Dz.U. z 2017r. poz. 171).

Lp.

Stopień wojskowy

Kwota wypłacana
"netto"

Procent najniższego uposażenia zasadniczego żołnierza zawodowego

1

 Podpułkownik (komandor porucznik)

188,80 PLN

5,90 %

2

 Major (komandor podporucznik)

163,20 PLN

5,10 %

3

 Kapitan (kapitan marynarki)

144,00 PLN

4,50 %

4

 Porucznik (porucznik marynarki)

136,00 PLN

4,25 %

5

 Podporucznik (podporucznik marynarki)

134,40 PLN

4,20 %

6

 Starszy chorąży sztabowy
 (starszy chorąży sztabowy marynarki)

126,40 PLN

3,95 %

7

 Starszy chorąży(starszy chorąży
 marynarki)

123,20 PLN

3,85 %

8

 Chorąży(chorąży marynarki)

118,40 PLN

3,70 %

9

 Młodszy chorąży(młodszy chorąży
 marynarki)

115,20 PLN

3,60 %

10

 Starszy sierżant (starszy bosman)

112,00 PLN

3,50 %

11

 Sierżant (bosman)

110,40 PLN

3,45 %

12

 Plutonowy (bosmanmat)

107,20 PLN

3,35 %

13

 Starszy kapral (starszy mat)

105,60 PLN

3,30 %

14

 Kapral (mat)

104,00 PLN

3,25 %

15

 Starszy szeregowy (starszy marynarz)

94,40 PLN

2,95 %

16

 Szeregowy (marynarz)

91,20 PLN

2,85 %

 • Na podstawie art. 119a ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP z dnia 21.11.1967r. żołnierzowi rezerwy oraz osobie przeniesionej do rezerwy niebędącej żołnierzem rezerwy, którzy dobyli ćwiczenia wojskowe, z wyjątkiem ćwiczeń trwających do 24 godzin odbywanych w czasie lub dniu wolnym od pracy, przysługuje świadczenie rekompensujące utracone wynagrodzenie ze stosunku pracy lub stosunku służbowego albo dochód z prowadzonej działalności gospodarczej lub rolniczej które mogliby uzyskać w okresie odbywania ćwiczeń wojskowych. Świadczenie pieniężne za każdy dzień ćwiczeń wojskowych stanowi kwota 1/21 miesięcznego wynagrodzenia lub dochodu, pomnożona przez liczbę dni odbytych ćwiczeń wojskowych. Kwota dziennego świadczenia pieniężnego nie może być wyższa od 1/21 dwuipółkrotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw obowiązującego w okresie poprzedzającym termin powołania do odbycia ćwiczeń wojskowych, którego wysokość ogłasza Prezes Głównego Urzędu Statystycznego.

 • Świadczenie przysługuje żołnierzowi, jeśli nie otrzymał od pracodawcy wynagrodzenia za okres odbywania ćwiczeń wojskowych. Świadczenie ustala i wypłaca wójt, burmistrz (prezydent miasta) na udokumentowany wniosek żołnierza rezerwy lub osoby przeniesionej do rezerwy niebędącej żołnierzem rezerwy, złożony nie później niż 3 miesiące od zakończenia ćwiczeń wojskowych. Wypłacone świadczenie jest pomniejszone o kwotę uposażenia wypłaconego z tytułu odbywania ćwiczeń wojskowych.

Szczegółowe informacje dotyczące ćwiczeń żołnierzy rezerwy można uzyskać w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Łodzi w pokoju nr 316 tel. 261-444-036, 261-444-042.